Høringssvar om kontanthjælpsloft mm.

FOA's høringssvar vedr. Svar på høring og supplerende høring vedr. udkast til lovforslag om ændring af lov om aktiv socialpolitik og lov om individuel boligstøtte (Indførelse af et nyt kontanthjælpsloft, en 225 timers regel, fire ugers ferie til uddannelse).

Der er fremsat lovforslag om indførelse af et nyt kontanthjælpsloft og en 225-timersregel. Lovforslaget udmønter den kontanthjælpsaftale, som regeringen (Venstre) og DF, LA og K indgik i november 2015. Hovedbudskabet i lovforslaget er, at de, der ikke har arbejde, er ledige på grund af manglende motivation og ikke på grund af sygdom eller jobmangel. Lovforslaget vil derfor stille en stor gruppe kontanthjælpsmodtagere ringere økonomisk.

FOA tager kraftigt afstand fra lovforslaget. Der er ikke taget hensyn til, at der er en stor gruppe blandt kontanthjælpsmodtagerne, der af helbredsmæssige, sociale eller strukturelle årsager ikke kan opfylde kvoten på 225 timers arbejde. Loftet for, hvor meget man kan få udbetalt vil især ramme børnefamilierne og personer med høj husleje. De lavere ydelser vil betyde øget fattigdom blandt de svagest stillede i vores samfund. FOA mener, at det selvfølgelig skal kunne betale sig at arbejde, men det er mindst lige så vigtigt, at økonomien også hænger sammen i de husstande, der af forskellige årsager er ramt af ledighed eller sygdom. Øget fattigdom og ulighed vil ikke efter FOAs bedste overbevisning skabe flere jobs.

Kontanthjælpsloft: Hvis forslaget vedtages, vil der blive indført et loft for, hvad man samlet kan modtage af sociale ydelser. Der vil ikke blive skåret i selve kontanthjælpen eller børnetilskud, men der kan blive skåret i boligstøtte og særlig støtte ved høj boligydelse eller stor forsørgerbyrde. Loftet gælder for alle modtagere af integrationsydelse, uddannelseshjælp og kontanthjælp.
225-timersregel: Kontanthjælpsmodtagere vil fremover skulle arbejde i 225 timer ordinært, ustøttet arbejde om året for at bevare retten til kontanthjælp. Hvis de ikke kan opfylde arbejdskvoten, falder kontanthjælpssatsen, indtil der er levet op til kravet. For et ægtepar, hvor begge er på kontanthjælp, vil hjælpen til den ene helt bortfalde, hvis de ikke begge får arbejde 225 timer på et år.

Læs hele høringssvaret