Høringssvar: Høring over udkast til forslag til lov om ændring af straffeloven

Justitsministeriet har sendt forslag til lov om ændring af straffeloven mv. i høring.

Forslaget er et led i den såkaldte Respektpakke, som FOA tidligere har hilst velkommen.

Det er væsentligt for FOA, at offentligt ansatte og ansatte, der udfører udliciterede opgaver for det offentlige, kan varetage deres opgaver uden at skulle udsættes for vold, trusler og nedværdigende behandling.

For FOA er det afgørende at beskyttelsen omfatter alle ansatte, der udfører opgaver for det offentlige, uanset om de er direkte ansat af opgavegiveren.

FOA ser det fremsatte forslag som et forsøg på at sikre de offentligt ansatte et værn mod overgreb og hilser det velkomment. Når det er sagt, er det FOAs opfattelse at bestemmelser om strafskærpelse og nye straffelovsbestemmelser ikke bør stå alene.

Det er således FOAs opfattelse, at der samtidig skal afsættes de nødvendige ressourcer til at sikre de ansattes velfærd, når de udfører deres arbejde. Som eksempel kan nævnes behovet for hurtig reaktion og indsats, når der foretages alarmopkald fra særligt kriminalitetstruede arbejdspladser.

I forhold til de konkrete forslag hilser FOA det velkomment, at der med ændringen i § 119 åbnes mulighed for at skride ind over for trusler, der er tilsigtet rettet mod en offentligt ansat, uanset om truslen ikke er fremsat direkte overfor den ansatte.

Forslaget om en ny bestemmelse i § 119a må antages at kunne sætte en stopper for en række chikane-handlinger mod offentligt ansatte udført af borgere, som hidtil har kunnet slippe afsted med deres handlinger, fordi en indgriben hidtil har forudsat et tilhold.