Lov om aktiv socialpolitik, individuel boligstøtte og kildeskatteloven

FOA har bemærkninger til det fremsatte lovforslag L 81.

Lovforslag L 81 er et led i udmøntningen af finanslovsaftalen for 2015 mellem regeringen, Enhedslisten og SF.

Det foreslås, at den gensidige forsørgelsespligt for samlevende par, som blev indført pr. 1. januar 2014, nu skal fjernes igen.

Det foreslås også at hæve ydelserne for unge under 30 år med forsørgerpligt og om at udvide gruppen, der kan søge om særlig støtte efter § 34 til også at omfatte unge under 25 år og de 25-29-årige.

  • FOA ser positivt på, at der med dette lovforslag rettes op på nogle ulighedsfaktorer, der var blevet forstærket med kontanthjælpsreformen, der trådte i kraft den 1. januar 2014.

 

  • FOA kritiserer dog også, at den gensidige forsørgelsespligt for samlevende par først afskaffes helt fra 1. januar 2016, mens 2015 bliver et overgangsår, hvor samlevende kun skal forsørge hinanden halvt, ligesom de har skullet i 2014.

 

  • FOA kritiserer, at de kun er unge forsørgere, der får en forhøjet ydelse. FOA foreslår, at de lave ungesatser forhøjes, ikke kun for forsørgere, men for hele gruppen af de under 30-årige. De, der bor alene, har også en stor udfordring. Dels er det dyrere at bo alene, dels har de ikke adgang til alle forsørgergruppens tillæg, og deres rådighedsbeløb med en ydelse på SU-niveau er derfor meget lavt og ufleksibelt.

 

  • FOA kritiserer, at der er så mange forskellige ydelser og tillæg, at det bliver et retssikkerhedsmæssigt problem. Kontanthjælpsmodtagere vil have svært ved at gennemskue, om de får, hvad de har ret til, og administrationen i kommunerne bliver mere og mere besværlig og omstændelig.