Regulering af sundhedspersoners samarbejde

Høringssvar vedrørende udkast til rapport med forslag til regulering af sundhedspersoners samarbejde med lægemiddel- og medicovirksomheder.

FOA- Fag og Arbejde mener, at det er et godt tiltag, at der indføres justeringer samt, at offentligheden får et større kendskab til samarbejdet og rollefordelingen mellem lægemiddel- og medicoindustrien samt sundhedspersoner.

FOA- Fag og Arbejde mener, at Lægemiddellovens § 66, stk.2 definerer sundhedspersoner på en alt for snæver vis. Lægemiddellovens definition bør afspejle Sundhedslovens definition, hvor alle autoriserede sundhedsfaglige grupper er sundhedspersoner. Det er uhensigtsmæssigt, at udelukke faggrupper, der i deres daglige virke arbejder tæt på patienten og varetager sundhedsfaglige opgaver indenfor både pleje og behandling. Det sætter store barrierer op for den fleksible opgavevaretagelse, hvilket vi læser også er baggrunden for at udvide sygeplejerskers rolle i nærværende rapports anbefalinger. Vi vil derfor anbefale, at Lægemiddellovens § 66, stk. 2 udvides til også at omfatte social- og sundhedsassistenter.

Læs hele høringssvaret