Forenkling af klageadgangen

Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats og forskellige andre love (Forenkling af klagestrukturen på det sociale område)

FOA betragter det som en garanti for retssikkerheden, at klagesagen behandles ved møde, med deltagelse af beskikkede medlemmer. Vi er bekymret over, at endnu flere sager bliver afgjort af jurister. Jurister er dygtige til at fortolke lovgivning, men jurister befinder sig oftest meget langt fra en LO-arbejders arbejds- og hverdagsliv.

For at forhindre en fortsættelse af den glidende tendens, at flere og flere sager behandles administrativt, vil vi foreslå, at der i loven bliver fastsat en øvre grænse for, hvor mange sager der kan behandles administrativt.

At argumentere med stigende antal klager og stram økonomi i statsforvaltningen peger mere i retning af, at der er noget galt med de kommunale afgørelser end at ty til at begrænse klageadgangen.

Det fremgår, at det standardiserede klageskema skal mindske kommunikationen med kommunerne. FOA forventer, at dette skema ikke skal erstatte fremsendelse af alle sagens akter med risiko for at kommunerne vil undlade at oplyse sagen fuldstædigt.

Det fremgår af lovforslaget, at lægmændene skal præsenteres for et begrænset antal klagesager (op til 1200) af skønsmæssige karakter, hovedparten dog til skriftlig votering.  Vi er bekymrede over, at hovedparten af sagerne behandles skriftligt. Derved mistes muligheden for at drøfte sagerne under behandlingen. Forslaget kompenserer på ingen måde den forringede retssikkerhed ved den begrænsede klagemulighed