Dispensation ved nybygning af Agersø færge

Søfartsstyrelsen har den 23. marts 2012 bedt FOA kommentere på A/S Jørgen Petersen Rådgivende Skibsingeriørers ansøgning om dispension for opholdsrum i forbindelse med bygning af ny færge

Det er FOAs opfattelse, at hvis bemandingen af de planlagte vagter skal hænge sammen må en forudsætning for, at der kan gives fritagelse for soverum ombord på færgen være, at rederiet stiller sovefumsfaciliteter til rådighed i land (på Agersø) og betaler alle hermed forbundne udgifter inklusive udgifter til opvarming, el og vand.

Såfremt rederiet opfylder dette krav, har FOA ingen indsigelser mod den ansøgte fritagelse for soverum ombord og de øvrige ansøgte dispensationer.