Lov om ændring af social service

Høringssvar til forslag til lov om ændring af social service (Re-gulering af besøgsrestriktioner i boligformer med tilknyttet per-sonale og fælles boligarealer og tilsynspolitik for personlig og praktisk hjælp m.v. i hjemmeplejen).

FOA – Fag og Arbejde er positiv over for lovforslaget. Besøgsrestriktioner er heldigvis ikke hverdag på landets plejecentre og øvrige institutionelle boformer, men der er brug for helt klare retningslinjer, der både sikrer den ældre beboers selvbestemmelse, og samtidig sikrer medarbejderen mulighed for at udføre sit arbejde hos den ældre.

» Læs hele høringssvaret (PDF)