Høring over lovforslag om ændring af servicelovens § 118

FOA har haft et kommende lovforslag til høring. Det drejer sig om den eksisterende mulighed for pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom efter lov om social service § 118. Det foreslås, at denne ordning, som har fungeret siden oktober 2002 forbedres. Forslaget skyldes kvalitetsreformen. En række brugerorganisationer har foreslået, at ordningen bliver mere fleksibel. Det foreslås at lønnen under pasningen af den nærtstående forlænges fra 6 til 9 mdr. i særlige situationer. Desuden gøres ordningen mere fleksibel, således at perioderne kan deles op i kortere perioder samt deles mellem flere personer. Pasningsordningen foreslås udvidet til også at omfatte personer med cancer, som får livsforlængende behandling, ligesom der kan gives en ny pasningsordning mere til en handicappet eller alvorlig syg person, som efterfølgende for stillet en anden plejekrævende diagnose.

FOA har i høringssvaret anført, at vi tilsutter os forslaget, som vil gøre ordningen mere flekssibel med mulighed for forlængelse.