Informationssikkerhed

Høringssvar vedrørende Informationssikkerhed - vejledning for Sundhedsvæsenet

Høringsmaterialet er en vejledning til de krav, der skal stilles til det informationssystem man anvender i sundhedsvæsenet, og de opgaver der påhviler ledelsen at have ansvar for i forbindelse med informationssikkerhed.

FOA finder det positivt, at vejledningen sætter et mere nuanceret og præcist fokus på løsning af problematikken med at forene krav om sikkerhed, privacy, effektivitet og patientsikkerhed i det system der skal rumme de elektroniske patientinformationer i sundhedsvæsenet.
FOA anbefaler, at man ved udfoldelse af systemet sikrer kompatibilitet med alle relevante systemer på tværs af sektorerne, således at den fælles viden optimerer kvalitet og sikkerhed i patientbehandlingen.

FOA støtter vejledningens forslag om autorisering ved ansættelse, som en del af ledelsens ansvar. Dog er det problematisk, at der ikke i vejledningen er skitseret en autorisering (autorisering er den definerere adgang en sundhedsperson har til eksempelvis dele af EPJ. Den ansatte skriver under på adgangskriterium og kan sanktioneres ved misbrug af data) af vikarer der ikke er månedsansat. FOA foreslår, at der udvikles en beskrevet autorisering til denne gruppe også, da de af hensyn til kvalitet og patientsikkerhed, kan have brug for adgang til institutionens system.


Læs mere (PDF: 68 kB):
» FOAs høringssvar