Lovforslag om tilsyn på plejehjem og i plejeboliger mv og etablering af ældreråd

FOA har den 8. januar 2007 afgivet høringssvar til lovforslag om tilsyn på plejehjem og i plejeboliger og etablering af ældreråd


FOA lægger i sit svar vægt på, at tilsynet i princippet bør rettes mod alle ydelser, der leveres indenfor ældreplejen uafhængig af borgerens boligform.

Det fremhæves, at personalets repræsentanter i den enkelte boform inddrages i bearbejdningen af tilsynsrapporterne f.eks. i medbestemmelsesudvalget.

Download høringssvar (PDF: 58KB)

På baggrund af høringssvar og begivenhederne i foråret om forholdene på en række institutioner blev der påny fremsat yderligere forslag til præcisering af reglerne for tilsyn på plejehjem m.v.
Det foreslås, at Kommunalbestyrelsen skal sikre sig, at der i forbindelse med tilsynet efter § 151 i lov om social service er fokus på de kommunale opgaver efter lovens §§ 83 og 86. Tilsynene skal desuden skabe mulighed for læring og fremadrettet udvikling.

FOA havde ingen bemærkninger til det nye lovforslag.