Forslag til ændring af lov om offentlige og private veje mv.

Forslag til ændring af lov om offentlige veje, lov om private fællesveje, lov om grundejerbidrag til offentlige veje, lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje samt lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom

FOA har den 7. januar indsendt høringssvar til Trafikministeriet.

I høringssvaret fremhæver FOA bl.a. følgende punkter:


  • FOA mangler afklaring af løn og ansættelsesvilkår og hvem der efter 2007, skal være arbejdsgiver for de amtslige ansatte inden for vejområdet.
  • FOA skal fortsat have mulighed for at overenskomstdække amtsvejmænd mfl.. 
  • Det faglige niveau i opgaveløsningen, som udføres i de nuværende enheder, skal bevares.
  • Der mangler en afklaring af konsekvenserne ved at amterne nedlægges ift. omkostningerne ved vejvedligeholdelse.
  • Regionerne skal have det overordnende ansvar for dele af vejnettet.
  • FOA frygter mere udlicitering på området.


Læs FOAs høringssvar.

Lovforslaget er et af de 48 lovforslag, der er sat i høring i forbindelse med udmøntningen af kommunalreformen.