Prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser

Høringssvar om bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser

Forbundet har sendt dette svar 25. oktober 2004 til Uddannelsesstyrelsen:

Forbundet af Offentligt Ansatte henviser til høringsbrev 8. oktober 2004 og har følgende kommentarer til det fremsatte udkast til bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser.
 
Overordnet set oplever vi bekendtgørelsesændringen som led i en harmonisering af rammerne for prøver og eksamener på erhvervsuddannelsesområdet - her under social- og sundhedsuddannelsesområdet, hvilket vi sympatiserer med.
 
Vi har dog enkelte bemærkninger. Angående skolernes tilrettelæggelse af gruppeeksamen, er der indskrevet i bekendtgørelsesudkastet, gruppeprøver, hvor der højst kan deltage 3 eksaminander. Forbundet foreslår, at der kan dispenseres fra denne regel i individuelt skønnede tilfælde.
 
Det er vigtigt for FOA, at elever med særlige forudsætninger, der er anerkendt til specialpædagogisk støtte, ikke stilles ringere ved en eventuel bekendtgørelsesændring.
 
Prøver med mundtlig og praktisk besvarelse er offentlige, er som udgangspunkt at foretrække, men vi finder det positivt, at hvis der for eksaminanden foreligger særlige omstændigheder, har vedkommende krav på, at ingen overværer eksaminationen. FOA sympatiserer ligeledes med at kun eksaminator og censor er til stede under voteringen.
 
Vedrørende andre regler med relevans for de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser under afsnittet om ophavsret til produkter, der fremkommer som resultat af en prøve, kunne der med fordel være præciseret krav om tavshedspligt og anonymisering.

Ud over det nævnte har udkastet til bekendtgørelsesændringen ikke givet FOA anledning til yderligere kommentarer.
 
Med venlig hilsen
på Forbundets vegne
Lisa Dahl Christensen
Forbundssekretær