Høringssvar vedr. lovforslag om private leverandører af dagtilbud

Forslag til lov om ændring af lov om social service og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. (Private leverandører af dagtilbud, frit valg af klubtilbud m.v. over kommunegrænserne m.v. - pengene følger barnet)


Socialministeren ønsker med det nye tiltag at gøre børnepasning mere forældrevenlig. Forbundet af Offentligt Ansatte mener ikke, at dette opnås ved at lave nye regler og love. I stedet burde Socialministeriet fokusere på at udbygge og forbedre de eksisterende ordninger ganske enkelt, fordi forældrene ønsker den kommunale pasning. Det illustreres blandt andet ved KL's brugertilfredshedsundersøgelse fra 2003. Den fastslår, at 9 ud af 10 forældre er tilfredse med de kommunale pasningstilbud - dagpleje og daginstitutioner.

Men regeringen har et ideologisk betinget ønske om at øge mulighederne for frit valg mellem offentlig og privat pasning. Som udgangspunkt vender FOA sig ikke imod private pasningsordninger. Men når Socialministeriet ensidigt vælger at styrke mulighederne for private pasningsordninger mens de kommunale ordninger udsættes for nedskæringer, så kan vi ikke billige tiltagene.

I forlængelse heraf medfører de nye love om private pasningsordninger et brud med princippet om lighed på børnepasningsområdet, idet de private ordninger bidrager til at skabe øgede forskelle i den leverede kvalitet. Lignede private ordninger i andre lande viser en tendens til en højere egenbetaling for forældrene. Med fjernelse af et loft for egenbetaling øges forældreandelen sandsynligvis også i Danmark. Dette er ifølge vores overbevisning ikke i tråd med regeringens ønske om at bryde den negative sociale arv og øge kvaliteten i dagpasningen, da det skaber større ulighed i pasningstilbudene.

Vi kan ikke bakke op om et tiltag der forringer standarden i de offentlige pasningstilbud og blandt andet gør kommunal dagpasning til en pasningsform, der alene efterkommer en efterspørgsel fra de, der ikke har råd til andet. Der skal være plads til forskelle og forskellighed, og det skal være kvaliteten og ikke økonomien, der afgør, hvor forældre får passet deres børn.
 
Ruth Nielsen                                          
Sektorformand for pædagogisk sektor