Frit valg af klubtilbud over kommunegrænser mv.

Høringssvar vedrørende udkast til lovforslag om ændring af lov om social service (frit valg af klubtilbud over kommunegrænser, minimumsgrænse for tilskud til privat pasning §26)

Forbundet har sendt dette svar 18. oktober 2004 til Ministeriet for Familie- og Forbrugsanliggender:

Forbundet af Offentligt Ansatte takker for muligheden for at kommentere ovennævnte lovændringsforslag.

Generelt set er Forbundet af Offentligt Ansatte positive overfor lovændringer, der kan øge børnefamiliernes valgmuligheder, så de bedre kan få familie- og arbejdsliv til at hænge sammen. At det ved lovens tiltrædelse bliver nemmere at søge om optagelse i nærheden af boligen eller arbejdsplads, finder vi derfor umiddelbart positivt. Især i forbindelse med en families flytning til en nabokommune finder vi det fordelagtigt for barnet, at det kan fortsætte i dets hidtidige klubtilbud.

Vores eneste bekymring er, at nogle forældre måske vil skele til om klubtilbud er billigere på tværs af kommunegrænsen. Dermed bliver det økonomi og ikke nødvendigvis barnets tarv, der bliver det afgørende.

Vi skal endvidere pege på risikoen for, at sådanne overvejelser kan føre til, at nogle børn og unge på længere sigt ikke får mulighed for at tilbringe fritiden sammen med de børn og unge, de enten går i skole med eller bor i nærområde med.

Afslutningsvis skal vi gøre opmærksom på, at dette lovforslag kan få kommuner til at undlade at udbygge området tilstrækkeligt i egen kommune.
 
Med venlig hilsen
Ruth Nielsen;
Sektorformand
FOA-pædagogisk sektor         
Ulla Baggesgaard
Næstformand
Landsforeningen for Social Pædagoger