Forslag til ændring af lov om de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser (2)

Høringssvar til forslag til ændring af lov om de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser

Forbundet af Offentligt Ansatte har den 21. januar modtaget pr. mail ovennævnte lovændringsforslag (lov nr. 343 af 16. maj 2001) til høring og har i den forbindelse følgende generelle og specifikke kommentarer.

Indledningsvis kan siges, at Social- og Sundhedsuddannelsesområdet har stor succes med at integrere personer af anden etnisk herkomst end dansk. Danmarks Statistik oplyser, at i 2002 var 11,8% af elevbestanden indvandrere og efterkommere. Vi finder fortsat, at én af vejene til integration af flygtninge og indvandrere går gennem arbejde og uddannelse. Desuden har Forbundet ikke nogen bemærkninger til, at praktisk orienterede personer på lige vilkår med andre uddannelsessøgende får adgang til bl. a. social- og sundhedsuddannelserne.

Generelt er en veluddannet arbejdskraft nøglen til en velfungerende offentlig sektor og tilfredse borgere. Derfor finder FOA, at niveauet i social- og sundhedsuddannelserne må fastholdes. Det gælder både det eksisterende adgangskrav såvel som fastholdelse af det faglige niveau ved uddannelsernes afslutning.

Forbundet har ingen bemærkninger til alternative muligheder for at blive optaget på social- og sundhedsuddannelserne. Det forudsætter naturligvis, at skoleoptaget fastholdes i den forbindelse.

Det er vores opfattelse, at der i den tværministerielle rapport (note 1)fokuseres for meget på social- og sundhedsuddannelsernes skoledel, hvilket ligeledes fremgår tydeligt af udkastet til lovforslaget.

Vi er af den overbevisning, at der er større frafald, subsidiært fastholdelsesproblemer i uddannelsernes praktikdel. FOA finder derfor, at praktikperioderne yderligere må kvalificeres.

Det er vores opfattelse, at social- og sundhedsuddannelserne fra de startede, har været med til at sikre mange voksnes indgang til og fastholdelse på arbejdsmarkedet. Derfor finder vi, at de foreslåede ændringer kan vise sig at være unødvendige.

FOA har følgende bemærkninger i forbindelse med ændring af lov om de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser om flygtninge og indvandreres integration og praktisk orienterede elevers adgang til de erhvervsrettede ungdomsuddannelser.

Ad 1. §2, stk. 2:

Grundforløbet er generelt et godt tilbud til at hjælpe personer i gang med en uddannelsesvej inden for social- og sundhedsuddannelserne. Uddannelsernes styrke ligger netop i, at de kvalificerer specifikt til opgaveløsning inden for områderne: Pleje, omsorg og aktivering. Ydermere udvikler eleverne brede personlige og sociale kompetencer, der er yderst anvendelige i faget og i livet i øvrigt.

FOA er dog betænkelig ved, at uddannelsessøgende over 25 år favoriseres på bekostning af de unge. Når der bredt åbnes op for optag af lidt ældre personer, mener FOA, at der bør tilstræbes særlige grundforløb for de over 25-årige. Såfremt der laves flere og/eller længere grundforløb, forudsættes det, at der sikres/overføres økonomiske midler til, at skolerne kan varetage denne opgave.

FOA mener, at man med fordel kan indfører ovenstående som en forsøgsordning med indbyggede evalueringstiltag efter fx en 2-årig forløbsperiode.

FOA hilser det velkomment, at skolerne konkret skal vurdere den enkeltes behov for forberedelse til et uddannelsesforløb på baggrund af en realkompetencevurdering. Dette er en ressourcekrævende opgave for skolerne. FOA foreslår, at man i højere grad gør brug af den eksisterende Individuelle Kompetence Afklaring der allerede findes i AMU-regi. FOA vægter, at kompetenceafklaringer til brug for indgang til social- og sundhedsuddannelserne sker ud fra et ensartet grundlag skolerne imellem og landet over.

Ad 2. §4, stk. 1:

FOA vægter denne fleksibilitet, idet der åbnes op for merittankegangen. Herved understreges, at fremtiden inden for Social- og sundhedsuddannelserne får et individuelt snit, hvor uddannelsessøgende kan erhverve sig dokumenteret kvalifikationer på anden vis til at søge optagelse på. Det er magtpåliggende for FOA, at uddannelsen til social- og sundhedshjælper i sin nuværende kvalitet kan bevares, og at meritadgangen ikke afstedkommer fravigelse af den tematiserede undervisning ved integration af grundfag og områdefag.

vil understrege, at denne fleksibilitetsmulighed ligeledes bør indtænkes i praktikdelen.

Ad 3. §8, stk 1:

FOA's generelle holdning er, at danskniveauet for adgang til grundforløbet og hoveduddannelserne ikke forringes, og derfor fortsat vil være det danskniveau der er fastsat i nuværende lov. Gode danskkundskaber er yderst vigtige forudsætninger for at udføre kvalificerede praktiske handlinger til gavn og glæder for borgerne.

FOA støtter således en klargøring af det dansksproglige niveau og ministerens bemyndigelse skal ske på baggrund af rådgivning og udtalelse fra Udvalget for de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser.

Ad 4. §11:

Forbundet har ingen bemærkninger til ændringen, idet skoleoptaget sikrer, at skolerne påser, at den uddannelsessøgende har de fornødne danskkundskaber. Betegnelsen "fornødne danskkundskaber" refererer til FOA's holdning som nævnt ovenfor.

Forbundet er stærk bekymret om faglighed og kvalitet i arbejdets udførelse kan fastholdes.

For så vidt angår pædagogisk grunduddannelse må det ligeledes sikres at det nuværende afgangsniveau fastholdes af hensyn til de videre uddannelsesmuligheder.

Generelt har Forbundet undret sig over, at forslag til ændring af lov om de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser fremsættes på nuværende tidspunkt, hvor resultaterne af evaluering af uddannelsesreformen der trådte i kraft 1. januar 2002 endnu ikke foreligger. En uddannelsesreform der i øvrigt blev vedtaget af et enigt folketing. FOA mener, at det er hensigtsmæssigt at tage højde for de kommende anbefalinger fra evalueringens resultater

Såfremt ministeriet finder det nødvendigt at ændre på uddannelsesbekendtgørelsens indhold, forventer Forbundet i lighed med tidligere at blive inddraget i processen.

På Forbundets vegne

Lisa Dahl Christensen
ForbundssekretærNote 1: Den tværministerielle rapport om flygtninge og indvandreres integration og praktisk orienterede elevers adgang til de erhvervsrettede ungdomsuddannelser.