Forslag til ændring af lov for de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser (1)

Vedr.: Udkast til svar til høring af forslag til lov om ændring af lov om grundlæggende social- og sundhedsuddannelser (ansættelsesaftaler for elever hos private leverandører af personlig og praktisk hjælp m.v.)

Elevorganisationen for social- og sundhedselever i Forbundet af Offentligt Ansatte har modtaget udkast til forslag til lov om ændring af lov om grundlæggende social- og sundhedsuddannelser (ansættelsesaftaler for elever hos private leverandører af personlig og praktisk hjælp m.v.) til høring.

Som udgangspunkt kan vi ikke se nødvendigheden af, at private leverandører ansætter elever. Vi syntes, at den nuværende ordning fungerer fint, og vores erfaringer fra de kommuner, hvor elever ansat af kommunen gennemfører hele eller dele af uddannelsesforløbet hos private viser, at den eksisterende model fuldt dækker behovet.

Med den foreslåede ændring af loven er vi specielt bekymrede for, om en privat udbyder kan tilbyde de samme uddannelsesmuligheder, bredde og kvalitet i uddannelsen som kommunerne, og vi er bekymrede for elevens retsstilling såfremt den private udbyder misholder ansættelsesaftalen.
For at sikre praktikuddannelsens bredde, kvalitet og elevernes retsstilling, vil vi foreslå, at udkastet udbygges på følgende punkter:

Vi mener, at Fællesbestyrelsen ud over at godkende praktikpladser også får beføjelser til at føre tilsyn med både offentlige og private praktikpladser.

Udvidelsen af Fællesbestyrelsens beføjelser begrunder vi med, at det som i erhvervsuddannelserne skal være muligt at kontrollere, at praktikpladsen lever op til de krav, både loven og Fællesbestyrelsen har sat for praktikuddannelsen.

Endvidere bør det i loven eller bemærkningerne pointeres, at såvel kommunerne og den private leverandør i samarbejde med skolen forpligtiges til at skabe gode læringsbetingelser og på at opfylde forpligtigelserne og målene for praktikuddannelsen. Det betyder bl.a., at praktikvejledningen på den enkelt arbejdsplads skal tilrettelægges, så den understøtter og kvalificerer elevens uddannelsesforløb. Efter vores opfattelse bør det i loven eller i bemærkningerne pointeres, at der skal være en praktikansvarlig til rådighed med en relevant social- og sundhedsfaglig baggrund.

Vi mener også, at der i bemærkningerne bør indføjes et afsnit, der præciserer elevens retsstilling i forhold til at gennemføre hele uddannelsesforløbet såfremt den private arbejdsgiver går konkurs, mister kundegrundlaget eller på andre måder ikke har mulighed for at tilføre eleverne de kompetencer, der er beskrevet i lovens §3 og bemærkningerne hertil. Vi vil i den forbindelse foreslå, at eleven sikres ved at kunne gennemføre resten af uddannelsesforløbet i kommunalt regi.

I forlængelse af ovenstående bør der også i loven eller i bemærkningerne stå noget om, at såfremt en elev, der ved en vejledende standpunktsbedømmelse i et praktikforløb ikke har opfyldt målene, efter samråd med skolen skal tilbydes et yderligere praktikforløb enten i privat eller i kommunalt regi.

Mange elever kommer i dag ind på uddannelsen med betydelig erfaring fra andre eller tilsvarende arbejdsområder. Vi mener, at det bør præciseres, at den private udbyder skal give mulighed for, at elever med særlige forudsætninger kan fritages for dele af praktikuddannelsen på baggrund af tidligere uddannelse eller beskæftigelse inden for social- og sundhedsområdet.

Men vores primære bekymring går som tidligere nævnt på, om en privat udbyder vil være i stand til at give eleven så bred en uddannelse, som en kommune kan. Vi har ikke de bedste erfaringer i den forbindelse, da de private firmaer, vi kender til, ikke udbyder varierede ydelser, som kommunernes ældreomsorg. Vi er bekymrede for, at vi vil se, at elever ikke opnår de kompetencer, som uddannelsen skal føre frem til, og dette bl.a. også vil føre til, at elever dumper og uddannelsen får et dårligt ry.

Vil regeringen gennemføre ændringen af sosu-loven må ministeriet efter vores opfattelse i det mindste i loven eller i bemærkningerne indskrive de forslag, som vi er kommet med oven for.

Med venlig hilsen

Sonja Poulsen
Formand for Landselevbestyrelsen