Tilskud til brug for dagtilbud til børn

Høringssvar vedrørende udkast til bekendtgørelse om tilskud til brug for dagtilbud til børn, forældrenes egenbetaling og friplads m.v

Vi ønsker en præcisering i bekendtgørelsen af de økonomiske regler i forbindelse med formaliseringen af madordninger i daginstitutioner.

Derudover har vi følgende bemærkninger til paragrafferne i bekendtgørelsen:

§ 3:
Vi efterlyser en klar formulering om, at udgifter til regnskabsføring på selvejende daginstitutioner ikke skal indgå i beregningen af forældrebetalingen. På samme måde som kommunens egne udgifter til administration heller ikke indgår i beregningen af forældrebetalingen.

§ 8, stk. 3:
Vi savner en nærmere definition af, i hvilke ”helt ekstraordinære og enkeltstående tilfælde” kommunerne kan fortsætte med nedsat tilskud. Samtidig vil vi foreslå at kommunerne forpligtes til i disse tilfælde at indberette disse til styrelsen for social service (svarende til indberetningspligten i §9, stk. 5).

§ 22:
Man kan tolke denne paragraf således, at det er muligt for kommunen at ændre taksterne midt i regnskabsåret, hvilket det jo ikke er, medmindre det har været vedtaget og udmeldt før regnskabs-/budgetårets start.

§23:
For at forhindre kommunal spekulation i en fiktiv for høj forældreandel, bør kommunerne forpligtes til at tilbagebetale for meget betalt forældrebetaling. Eventuelt i form af indregning af en reduktion ved fastsættelsen af det følgende års forældrebetalingstakster.

Endelig mener vi, at det skiftende brug af formuleringerne ”tilskud til brug for dagtilbud” og ”tilskud til brug af dagtilbud” er forvirrende.

26. september 2003