Magtanvendelse i selvbestemmelsesretten - høringssvar

Forbundet af Offentligt Ansatte har den 14. november 2003 modtaget udkast til bekendtgørelse og vejledning om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten som følge af den lovændring, som trådte i kraft
pr. 1. juli 2003.

Bekendtgørelse nr. 764 af 26. august 2003, kapitel 21 - om magtanvendelse kan ses på Socialministeriets hjemmeside.

FOA har afgivet følgende høringssvar:
"Forbundet af Offentligt Ansatte (FOA) skal på baggrund af Socialministeriets henvendelse om høring over bekendtgørelse og vejledning om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten udtale følgende:

FOA skal med baggrund i den meget korte høringsfrist henholde sig til forbundets oprindelige høringssvar, som er afgivet i forbindelse med lovforslagets fremsættelse i starten af året og som også blev præsenteret for socialministeren og ordførerne fra de politiske partier ved et møde i oktober 2002.

FOA vil på ny henvende sig til Socialministeriet med bemærkninger og eventuelle forslag til ændringer, hvis en nærmere gennemgang af vejledningen vil give anledning hertil.

FOA skal afslutningsvis beklage, at det tilsyneladende ikke er muligt for Socialministeriet, at tilbyde rimelige svarfrister ved høringer over lovforslag m.v.

Med venlig hilsen
Karen Stæhr
formand for social- og sundhedssektoren"