Pædagogiske læreplaner i dagtilbud til børn - høringssvar

Høringssvar vedr. udkast til forslag til lov om ændring af lov om social service (pædagogiske læreplaner i dagtilbud til børn)


Til Socialministeriet

Generelt set er vi i FOA positive overfor, at der udarbejdes en beskrivelse af, hvad børn skal have ud af at være i dagtilbud.

Lovforslaget er udarbejdet som et led i regeringens indsats i forhold til at bryde den negative sociale arv. Ingen forskningsresultater – hverken danske eller internationale – peger imidlertid på, at man kan bryde negativ social arv med pædagogiske læreplaner. Dansk forskning i effekten af pasning i dagtilbud peger på, at god dagpasning med fokus på at styrke og støtte børns intellektuelle, emotionelle og sociale evner kan bidrage til at bryde den negative sociale arv.

Læreplaner kan være et led i en samlet indsats for at bryde den negative sociale arv. Men god dagpasning med fokus på at styrke og støtte socialt udsatte børn, kræver, at der i dagtilbuddene er tilstrækkeligt med personale, og at personalet har den nødvendige viden om, hvordan udsatte børns læring og udvikling understøttes. Sidstnævnte er der taget højde for i de generelle bemærkninger til lovforslaget, hvor det understreges at implementeringen af læreplaner skal understøttes af uddannelse og efteruddannelse til personalet i dagtilbuddene.

For at undgå forestillinger om, at der er med læreplaner i dagtilbud er tale om en skjult nedsættelse af skolealderen, vil det være en fordel at kalde planerne for pædagogiske udviklingsplaner i stedet for pædagogiske læreplaner. Herved gives også et signal om, at der er tale om planer, der i høj grad stiller krav til indholdet i dagtilbuddene og ikke til børnenes præstationsniveau ved overgang fra et dagtilbud til et andet.

Vi vil her gerne fremhæve den udemærkede formulering i bemærkningerne til lovforslaget ” Der vil være mål for, hvilke kompetencer og erfaringer, som et barn på henholdsvis knap 3 år og ved overgangen til skolen skal have mulighed for at have tilegnet sig”.

I forslagets stk. 1. undrer vi os over, at det er præciseret, at ”for den kommunale dagpleje udabejdes læreplanen for alle dagplejehjem”. Der vel et lige så vigtigt, at hver enkelt vuggestue- eller børnehavegruppe udarbejder en pædagogisk udviklingsplan?

I stk. 2. ser vi gerne, at der i selve lovteksten, i stedet for ”mål for læring” står: ”Den pædagogi-ske plan skal med udgangspunkt i sammensætningen af børnegruppen beskrive, hvordan dagtilbuddet arbejder med fastsatte indholdstemaer og mål for kompetencer og erfaringer, som et barn på henholdsvis knap 3 år og ved overgangen til skolen skal have mulighed for at tilegne sig. I den pædagogiske udviklingsplan beskrives desuden, hvordan udsatte børns læring og udvikling understøttes”.

I lovforslagets stk. 3. står der: ”Bestyrelsen i dagtilbuddet og kommunalbestyrelsen godkender den pædagogiske læreplan. Læreplanen skal evalueres årligt af forældrebestyrelsen med henblik på eventuel revision”.

Her vil vi pege på dagplejens egenart, og foreslå, at der indsættes en formulering om, at der for hver enkelt kommunale dagpleje udarbejdes en overordet pædagogisk udviklingsplan, som bestyrelsen i dagtilbuddet og kommunalbestyrelsen godkender. Hver dagplejer formulerer herefter, i samarbejde med den tilsynsførende dagplejepædagog, en pædagogisk udviklingsplan for egen dagpleje, med udgangspunkt i den overordnede plan for kommunens dagpleje.

Som det er formuleret i bemærkningerne til lovforslaget, vil udarbejdelsen af de pædagogiske udviklingsplaner således kunne betragtes som en udvidelse eller uddybning af virksomhedsplanen i den enkelte dagpleje, hvor der tages højde for de pædagogiske mål og indholdstemaer i bekendtgørelsen.

Der er stadig kommuner, hvor det enkelte dagplejehjem har få årlige pædagogiske tilsyn. I de kommuner fordrer en udarbejdelse af pædagogiske udviklingsplaner, at man ser på om ressoucerne i dagplejen er tilstrækkelige til at løse opgaven.

Derudover ser vi gerne, at der fra Socialministeriets side udarbejdes vejledene eksempler på pædagogiske udviklingsplaner i dagplejen. I denne forbindelse vil vi beklage, at dagplejen kun er nævnt i SØLV-guidens forord. Dagplejen er, som det eneste dagtilbud, ikke at finde i selve guiden.

Ruth Nielsen
Formand for pædagogisk sektor