Samlet revision af rådsstrukturen på Undervisningsministeriets område

Forbundets kommentar til LOs høringssvar til Undervisningsministeriet vedrørende "Revision af rådsstrukturen på Undervisningsministeriets område" (L87)

Regeringen har fremsat en række lovforslag og bekendtgørelsesforslag på Undervisningsministeriets område.

Det betyder, at:
  • Ungdomsskolerådet nedlægges og rådets opgaver overføres til Folkeskolerådet, som ændrer sammensætning (SOSU-Rådet får en repræsentant, mens Erhvervsuddannelsesrådet kun får en plads) og navn til Grundskolerådet
  • Gymnasierådet, HF-rådet, hhx-udvalget og htx-udvalget sammenlægges til Rådet for de gymnasiale uddannelser
  • Seminarierådet for uddannelsen til lærere i folkeskolen og Seminarierådet for pædagoguddannelsen nedlægges og deres rådgivningskompetence overføres til Rådet for de Mellemlange Videregående Uddannelser, der i forvejen rådgiver undervisningsministeren i alle spørgsmål vedrørende de mellemlange videregående uddannelser.
FOA har i den anledning medvirket ved en del høringssvar fra bl.a. Erhvervsuddannelsesrådet, Uddannelsesrådet, SOSU-Rådet og Seminarierådet.

FOA tilslutter sig LO's bemærkninger og har i den forbindelse tilkendegivet at:
  • Vi finder det fornuftigt at skabe forenkling i forhold til den samlede rådgivningsstruktur på Undervisningsministeriets område. Dog skal vi understrege, at forudsætningen herfor er, at alle relevante høringsparter skal have plads i den nye struktur.
  • Vi hilser med tilfredshed, at SOSU-Rådet nu har fået en plads i Grundskolerådet. Men vi mener, at Erhvervsuddannelsesrådet fortsat bør have to pladser i Grundskolerådet. En reduktion til kun et medlem i rådet kan give problemer i forhold til pariteten.
  • Vi finder det særdeles væsentligt at arbejdsmarkedets parter er repræsenteret i Rådet for de gymnasiale uddannelser med et antal svarende til den nuværende repræsentation i Htx-udvalget og Hhx-udvalget.
  • Vi er betænkelig ved nedlæggelsen af Seminarierådet for Pædagoguddannelsen. Vi frygter, at ministeren ved nedlæggelsen af dette råd vil miste en væsentlig faglig og indsigtsfuld rådgivning på dette område. Derfor finder vi, at der i loven for rådet for de Mellemlange Videregående Uddannelser bør indtænkes et rådgivende udvalg, der repræsenterer pædagoguddannelsen.
NB: L87 bilag 3 høringssvar, høringsliste og skematisk gennemgang af høringssvar kan bestilles på Folketingets hjemmeside under "Bestil".