Nedlæggelse af Seminarierådet - høringssvar


Forbundets høringssvar til Undervisningsministeriet, Seminarierådet for pædagoguddannelsen

FOA har ingen bemærkninger til §§ 1-5.

Vedrørende §§ 6 og 7 (Seminarierådet for Pædagoguddannelsens nedlæggelse) skal vi tilkende-give, at en sådan beslutning vil fjerne et endog meget væsentligt rådgivende organ, der gennem inddragelse af de relevante interessenter har kunnet afklare og rådgive vedrørende Pædagogud-dannelsens indhold, udformning og særlige problemstillinger.

Ganske vist vil en nedlæggelse af seminarierådet medføre en overførelse af kompetence og opgaver til MVU-rådet. Men interessenterne på de enkelte områder vil ikke få repræsentation i MVU-rådet og derfor mistes et grundlag for den faglige og indsigtsfulde rådgivning som blandt andet det pædagogiske område har stort behov for.

Vi skal derfor - udover at anbefale, at nedlæggelse af Seminarierådet ikke finder sted - påpege, at såfremt denne intention alligevel opretholdes bør MVU-rådets sammensætning og forudsætninger for opgavevaretagelse overvejes nøje. FOAs bevæggrund for denne henstilling er en bekym-ring for om rådgivningen omkring Pædagoguddannelsen kan varetages via MVU-rådet. Under alle omstændigheder vil det kræve, at MVU-rådet er forpligtede i forhold til at trække på rådgivning fra interessenter fra området.

FOA skal derfor konkret anbefale, at der i loven for MVU-rådet indtænkes et rådgivende udvalg, der repræsenterer Pædagoguddannelsen.

Dette rådgivende udvalg skal rådgive og indstille til MVU-rådet. Udvalget bør sammensættes af de relevante interessenter.

Aktuelt er der en række problemstillinger, der synliggør og understreger behovet for indsigtsfuld rådgivning.

Her tænkes især på de mulige konsekvenser af den kommende evaluering af uddannelsen. Evalueringen vil sandsynligvis vise sig at afføde et behov for enten justeringer eller større forandrin-ger i uddannelsen. Allerede i den forbindelse ses et behov for et organ, der har indsigt i og kan beskæftige sig indgående med fremtidens pædagoguddannelse.

Med venlig hilsen

Karen Halling-Illum
Sektornæstformand