Høringssvar - frit valg på ældreområdet mv.

Høringssvar vedrørende "Forslag til Lov om ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed af administration på det sociale område og lov om individuel boligstøtte (Frit valg af leverandør af personlig og praktisk hjælp m.v.) - L 130"


Forbundet af Offentligt Ansattes (FOA) høringssvar foreligger nu. I svaret skriver FOA bl.a. at:

"Langt de fleste ansatte i hjemmeplejen er medlemmer i FOA. Forbundet er derfor særlig opmærksom på, at medlemmernes vilkår for at udføre vigtige samfundsmæssige opgaver er i orden. Vi repræsenterer de personalegrupper, som er kernemedarbejderne og dermed også omdrejningspunktet for virkeliggørelsen af de politikker, som er grundlaget for den støtte, omsorg og pleje, som leveres i dag, og som skal leveres i fremtiden.

Socialministeren anfører tre overordnede mål med lovforslaget. Vi er enige med socialministeren i, at det er positivt, at den ældre får mulighed for større indflydelse på at tilrettelægge indholdet i sit liv, og at den ældre sikres større mulighed for fleksibilitet i den daglige tilrettelæggelse af livsførelsen. Vi er enig med socialministeren i, at det er rigtigt og vigtigt at styrke de ældres retssikkerhed, og at de ældre får mulighed for, som alle andre befolkningsgrupper, at vælge plejebolig m.v., hvor de måtte ønske at bosætte sig inden for landets grænser.

FOA er imidlertid ikke enig med socialministeren i, at frit valg af leverandører for levering af offentlige serviceydelser i sig selv fører til en bedre ældrepleje. Det er FOA's principielle opfattelse, at velfærdsydelser som personlig og praktisk hjælp til ældre medborgere bør være en offentlig opgave, som baserer sig på solidariske principper befolkningsgrupper imellem, og dermed ikke bliver gjort til genstand for profit og andre cost-benefit betragtninger. Det gælder uanset, om det er svage ældre uden socialt netværk eller ressourcestærke ældre.

Det er vores opfattelse, at det fortsat er vigtigt at fastholde de solidariske principper, som vores velfærdssamfund er bygget op omkring. Hvor der bliver taget særlig hånd om de svageste grupper.

Med frit valg og konkurrence leverandørerne imellem bliver fokus rettet mod økonomisk optimering frem for udvikling af den service, den ældre modtager."

Download hele høringssvaret (Word/ 72 Kb):

Høringssvar vedrørende ”Forslag til Lov om ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed af administration på det sociale område og lov om individuel boligstøtte (Frit valg af leverandør af personlig og praktisk hjælp m.v.) – L 130”


Se også:
Høringssvar fra Det kommunale Kartel - om frit valg af leverandør af personlig og praktisk hjælp mv.