Høringssvar - om frit valg af leverandør af personlig og praktisk hjælp mv.

Det kommunale Kartels bemærkninger - d. 13. marts 2002


I de generelle bemærkninger skriver Det Kommunale Kartel bl.a. :

DKK er enig med socialministeren i, at alle danskere skal kunne gå alderdommen i møde i tryg forvisning om, at der vil være praktisk bistand og personlig hjælp og pleje til rådighed, hvis man får behov for det. Pleje og omsorg for landets ældre medborgere er en af velfærdssamfundets hjørnesten.

DKK finder det væsentligt, at ældrepleje produceres i kommunalt regi. Det giver den største tryghed, genkendelighed og sikkerhed for den enkelte ældre medborger, ligesom de bedste muligheder for at sikre sammenhæng i ydelserne, varetage de forebyggende hensyn og garantere forsyningssikkerheden fremkommer, når ældreplejen produceres i kommunalt regi. DKK er derfor ikke enig i, at valgfrihed mellem offentlige og private leverandører bør være et væsentligt omdrejningspunkt for udviklingen af velfærdsservicen.

I forlængelse heraf deler DKK ikke socialministerens billede af, at den eksisterende kommunale hjemmehjælp ikke føler "noget væsentligt pres for, eller noget ønske om, at få defineret opgaverne, at få gjort målene klare, at følge op herpå eller at forbedre effektiviteten", og at "der ikke er tilstrækkelig service- eller kundeorientering i forhold til modtagerne af hjælpen". 


Download hele høringssvaret (Word/35 Kb):
Høringssvar vedr. L 130 om frit valg af leverandør af personlig og praktisk hjælp mv.


Se også:
Høringssvar vedrørende ”Forslag til Lov om ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed af administration på det sociale område og lov om individuel boligstøtte (Frit valg af leverandør af personlig og praktisk hjælp m.v.) – L 130”