Daghøjskoleloven - kommentar

Forbundets kommentar til AOFs høringssvar til Undervisningsministeriet vedrørende "Daghøjskoleloven" (L79)

Regeringen har fremsat forslag til ny lovgivning for daghøjskoleområdet.

Af lovforslaget fremgår, at daghøjskolerne mister sin selvstændige lovgivning, idet de bliver en den af folkeoplysningsloven. Det betyder, at daghøjskolerne kommunaliseres, men i øvrigt fortsat skal være selvejende. Kommunaliseringen vil formentlig betyde en finansiering gennem bloktilskud, og dermed vil den 1/3 af kommunerne, der har daghøjskoler, miste en betydelig del af det finansieringsgrundlag de har i øjeblikket.
  • FOA er bekymret for om lovændringen betyder, at der forsvinder et fornuftigt før-uddannelsesforløb for blandt andet potentielle social- og sundhedshjælper elever.
  • FOA peger på en model, hvor kommunerne får refusion i forhold til aktivitet frem for bloktilskud.
FOA mener, at den ny lov bør give daghøjskolerne et mere uddannelsespolitisk sigte.

Yderligere information om L79 (høringsresumé) findes på Folketingets hjemmeside