Centre for videregående uddannelser - høringssvar

Forbundets høringssvar til Undervisningsministeriet, Institutionsstyrelsen, om udkast til forslag til lov om ændring af lov om Centre for videregående Uddannelser m.v.

Indledningsvis skal vi beklage fremsendelse efter tidsfristens udløb. Det skyldes et stort ar-bejdspres i vores uddannelsesafdeling. Vi håber, at Undervisningsministeriet på trods heraf vil inddrage vore betragtninger i deres vurderinger.

Forslagets § 27 g stk. 12 og 13
Med den påtænkte forlængelse af fristen for CVU-dannelse er Forbundet af Offentligt Ansat-te af den opfattelse, at intentionen med at tilvejebringe større uddannelsesenheder med nye kompetencer og opgaver vil tage for lang tid. Med andre parallelle tiltag på blandt andet voksen- efteruddannelsesområdet må dannelse af fuldt funktionsdygtige CVU'er ske over en kor-tere tidshorisont.
Samtidig er FOA af den opfattelse, at forskellige økonomiske situationer hos de CVU-dannende parter kan medvirke til sådanne forlængelser, og derfor umiddelbart kan forekom-me både rimelige og nødvendige. Efter FOA's opfattelse kan en sådan situation kun løses ved, at der centralt udfærdiges acceptable vilkår, også økonomiske, for CVU-dannelse og i forlængelse heraf en kortere tidsramme end den, der er indeholdt i lovforslaget.

Forslagets § 27 h
Fra Forbundets side anbefales paritetisk sammensatte råd og udvalg. Det har vi gode erfarin-ger med på andre uddannelses- og arbejdsmarkedsområder, og er derfor af den opfattelse, at sådanne principper også med fordel kan praktiseres på uddannelser på MVU-niveau.

Med venlig hilsen

Lisa Dahl Christensen
Forbundssekretær