Høringssvar - forslag om ændring af Arbejdsskadesikringsloven

Beskæftigelsesministeriet har med 14. marts 2002 som frist anmodet om LO´s bemærkninger til forlag om ændringer af Arbejdsskadesikringsloven.


LO har ønsket at fremføre nogle principielle synspunkter om ønsker til initiativer på arbejdsskadeområdet. Synspunkterne knytter især an til ændring af lovens arbejdsskadebegreber, der ikke er omfattet af det foreliggende lovforslag. LO skriver bl.a. at:
  • LO kan ikke anbefale, at initiativer på arbejdsskadeområdet deles op i faser, uden at der er udsigt til løsning af de primære problemer vedr. arbejdsskadebegreberne.
  • LO kan ikke acceptere, at en række væsentlige temaer, hverken behandles i lovforslaget eller i det forestående nye Arbejdsskadeudvalg,- herunder især beviskravet i erhvervssygdomssager.
  • Umiddelbart kan lovforslaget om retsgaranti om sagers afgørelse inden for 1 år samt forbedret kompensation for medicin- og behandlingsudgifter synes besnærende, men prisen er indskrænkning af skadelidtes retsstilling på andre områder, mener LO.
  • LO kan ikke acceptere, at lovforslagets finansiering og bestræbelser på at nedsætte sagsbehandlingstiden sker på bekostning af skadelidtes retsstilling.
  • LO kan ikke acceptere lovforslaget om, at afgørelser, der indtil nu har været truffet efter høring af Erhvervssygdomsudvalget fremover alene skal behandles administrativt af Arbejdsskadestyrelsen.
  • Det er afgørende for LO, at parterne har indflydelse på arbejdsskadeområdets udvikling.
  • Udviklingen af arbejdsskadeområdet, herunder erhvervssygdomsområdet, vil efter LO´s opfattelse fortsat bedst være tjent med inddragelse af parternes konkrete viden om udviklingen inden for arbejdsmiljøforhold m.v.
Download høringssvaret inkl. LO's bemærkninger til lovforslagets enkelte elementer:
Høringssvar vedr. forslag om ændring af Arbejdsskadesikringsloven (Word - 40 Kb)