Grundlæggende social- og sundhedsuddannelser - høringssvar

Forbundets høringssvar til Undervisningsministeriet

Undervisningsministeriet har med brev af 22. december 2000 sendt udkast til lovforslag om grundlæggende social- og sundhedsuddannelser til høring i Forbundet af Offentligt Ansatte.

Indledningsvis skal forbundet udtrykke stor tilfredshed med, at social- og sundhedsuddannel-serne nu bliver revideret, samt at der på en lang række områder sker en tiltrængt justering og fornyelse af disse samt en mindre justering af den pædagogiske grunduddannelse.

Forbundet ser perspektiver i de muligheder de nye social- og sundhedsuddannelser giver, og vi vil specielt fremhæve det fleksible grundforløb, uddannelsernes forlængede teoridel med grundfag, skoleoptaget samt elevernes mulighed for en bedre klageadgang som væsentlige fornyelser. FOA er overordentlig tilfreds med, at social- og sundhedsuddannelserne nu i form og struktur nærmer sig erhvervsuddannelserne. Denne 8. indgangsvej til ungdomsuddannel-sessystemet vil give eleverne bedre muligheder for merit, en større overskuelighed og fleksibilitet.

Forbundet skal i forbindelse med forlængelsen af social- og sundhedsassistentuddannelsen dog fortsat pege på, at vi ikke finder lovudkastets forlængelse på 8 uger tilstrækkeligt. For-bundet finder, at assistentuddannelsen bør forlænges med yderligere 4 - 5 uger.

Begrundelsen for denne forlængelse ligger i de generelt stærkt stigende krav til personalet på social- og sundhedsområdet og behovet for, at eleverne lærer at tilegne sig ny viden gennem problemorienteret læring. Vi er bekymret for, at der trods den foreslåede forlængelse ikke vil være tid til, at eleverne kan opnå disse erfaringer, f.eks. gennem et længere projektforløb.

FOA forventer, at de nye uddannelser sammen med en relancering af disse vil lette de nuvæ-rende rekrutteringsproblemer. Desuden er det vores forventning, at de kommende medarbej-dere med den nye uddannelse vil bidrage til yderligere udvikling af arbejdsområdet.

Forbundet kan konstatere, at den pædagogiske grunduddannelse med dette lovforslag for-længes med 6 uger. Dette giver mulighed for en mindre justering af uddannelserne, hvorved de kan gøres endnu mere attraktive for de unge, end de er nu.
Derfor syntes FOA også, at det er beklageligt, at der ved lovforslaget ikke er sikret en di-mensionering af pgu'en, der giver de mange unge, der søger uddannelsen, en reel mulighed for at blive optaget. Denne manglende sikring af uddannelsespladser syntes hverken at være i tråd med regeringens egen politik på ungdomsuddannelsesområdet eller regeringens uddan-nelsespolitiske mål om, at alle medarbejdere som minimum skal have faglært niveau.
Forbundet skal derfor opfordre til, at der i forbindelse med loven aftales en trinvis forøgelse af optaget på pgu'en over en kortere årrække.

De nye uddannelser vil stille store krav til social og sundhedsskolerne med hensyn til visite-ring af elever, til samarbejdet med praktikstederne og til vejledernes indsats over for den en-kelte elev. Uddannelsernes struktur og tematisering, der skal føre til bredere kompetencer hos eleverne, vil specielt i startfasen kræve en udvidet indsats fra undervisernes side. Det er FOA's forventning, at der i forbindelse med reformen vil blive stillet ressourcer til rådighed for opkvalificering af lærerstaben, så de fagligt og personligt er klar til de udfordringer, de nye uddannelser fordrer.

Forbundet har ikke yderligere kommentarer til lovforslaget.

Med venlig hilsen

Lisa Dahl Christensen
Forbundssekretær