EU kommissionens memorandum om livslang læring - høringssvar

Forbundets kommentar til LO om LOs høringssvar på EU kommissionens memorandum om livslang læring

Kære Anders
Tak for det tilsendte udkast til LO's høringssvar på EU kommissionens memorandum om livslang læring.

Vi vil i det nedenstående hovedsagelig tage de offentlige briller på. Dog vil vi generelt pege på, at vi mener, at LO's udkast til høringssvaret sætter sig mellem to stole. Vi har svært ved at læse udkastet som et egentligt høringssvar, da vi mere opfatter store dele af udkastet som nogle LO interne og afklarende holdninger til de forskellige nøglebudskaber, memorandummet opsætter.
Vi synes, at det mere klart må fremgå af høringssvaret, hvad det er for reelle holdninger LO har til memorandummet, samt konkrete forslag til, hvor vi vil handle, og hvordan vi vil handle.

Overordnet mener vi, at sammenhængen mellem arbejdsmarkedspolitikken og uddannelsespolitikken bør opprioriteres. Vi står i en situation, hvor store dele af de ledige, og de beskæf-tigede mangler en række grundkvalifikationer for livslang læring. På det offentlige social- og sundhedsområde har en anseelig del af medarbejderskaren f.eks. ikke de IT-kvalifikationer, der skal til for at kunne klare sig i fremtidens læringssamfund. Det hænger nok sammen med, at f.eks. FOA's medlemmer arbejder inden for områder, hvor IT har været lang tid under vejs. Men der er ikke tvivl om, at IT nu vil vælte ind over social- og sundhedsområdet og he-le børnepasningsområdet, hvorfor det er nødvendigt at sætte en særlig IT indsats i gang over-for disse grupper.

Et andet punkt vi vil anbefale, at der bliver fokuseret på, er punkt 2.4.- værdsættelse af uddannelse. I forlængelse af besparelser og personalereducering på de offentlige arbejdspladser ser vi en stigende tendens til, at vores arbejdsgivere tilbyder medlemmerne sidemandsoplæringer og læring på arbejdspladsen i stedet for formel uddannelse, eller i samspil med formel uddannelse. Som LO nævner i udkastet til høringssvaret, tager initiativerne i VEU-sammenhænge fat på problemet omkring anerkendelse af uformelle erfaringer og uformel læring. Men det er kun den ene side af sagen, idet de kompetenceafklarende kurser kun er målrettet medarbejdere, der vil efter- eller videreuddanne sig. Problemer med den uformelle læring på og udenfor arbejdspladsen er, at den er vanskelig at flytte med sig ved arbejdsskift.

Vi ser indenfor FOA's beskæftigelsesområder en stigende tendens til læring på arbejdsplad-sen, og vi er bekymrede for, hvorledes vores medlemmer kan dokumentere, at de gennem uformel læring/sidemandsoplæring har opnået et kompetenceniveau, der giver dem mulighed for udføre en given arbejdsopgave indenfor f.eks. sygehusvæsenet på en ny arbejdsplads.

Derfor skal vi anbefale, at LO ikke blot sætter fokus på, at de danske VEU erfaringer kan bruges i europæisk sammenhæng, men også, at vi skal være opmærksomme på, at måling/vurdering af de uformelle kvalifikationer normalt først vil ske, når medarbejderen skal gøre brug af det formelle uddannelsessystem.

Med venlig hilsen

Lisa Dahl Christensen
Forbundssekretær