FOA: Sæt fagligheden fri i ældreplejen

Jeg tror, vi har nået et vendepunkt. Ældreplejen er nu så udsultet og tynget af en stram styring af køretid, ydelser, tidsforbrug og dokumentation, at det ikke er en mulighed at fortsætte ad samme spor som i de seneste mange år. Vi kan simpelthen ikke blive ved med at bryste os af vores velfærdssamfund, mens tiden til en ordentlig pleje til vores ældre borgere forsvinder.

Derfor ser vi også nu de første spæde idéer til en anden måde at tænke ældrepleje på – kommuner som forsøger at gøre op med det monster af uhensigtsmæssige arbejdsgange, som er skabt gennem tidligere og nuværende modeller for styring af offentlig økonomi.

 

I FOA bifalder vi alle tiltag, der med afsæt i borgernes behov og tillid til fagligheden hos medarbejderne i ældreplejen.

 

Men det er for lidt og for let at kopiere en færdigsamlet løsning fra Holland og tro, at den kan rette op på årtiers udsultning af ældreområdet. Det, vi har brug for, er en ægte nytænkning af området, men heldigvis er ressourcerne til at genopbygge den ældrepleje, vi har været så stolte af, allerede derude.

 

Helt grundlæggende skal vi væk fra at tænke på ældreområdet som et regnskab over de ydelser, plejetrængende ældre modtager og i stedet se og høre borgerne. Væk fra nulydelser, minutbevillinger og køretid og rette fokus på at arbejde med og for borgerne.

 

Vi har i FOA et bud på fire principper for udviklingen af ældreplejen.

 

Rum til faglighed
Medarbejderne skal have rum til at tage faglige vurderinger. De møder hver dag mange borgere i unikke situationer, der kræver unikke handlinger. Der skal være mulighed for at træffe beslutninger, der gør den største forskel i borgerens hverdag. Medarbejderne i ældreplejen er veluddannede og det skal sættes langt mere i spil i det daglige arbejde i ældreplejen.


Tilliden tilbage i arbejdet med ældre

Ældreplejen skal organiseres med udgangspunkt i tillid til medarbejdere og ledere. Organiseringen skal sikre, at faggrupperne sammen løser opgaverne omkring borgeren. Det kan ske i teams og med høj grad af tværfaglighed og med helhedstanke i ledelsen.


Visitationen skal tæt på den daglige drift

Der skal tages udgangspunkt i borgerens mål og ikke en opsplitning af borgerens behov i enkeltydelser, og det skal ske i samarbejde mellem borger, pårørende, medarbejder og myndighed.

 

Ud med kassetænkningen

Der skal udvikles nye økonomimodeller, der ikke står i vejen for de gode løsninger. Der er i dag en uhensigtsmæssig kassetænkning i kommunerne, der ikke altid understøtter nye måder at løse opgaverne på.

 

Hvis kommunerne investerer og følger de fire principper, vil det gøre det lettere, bedre og mere værdigt at være afhængig af hjælp fra andre og samtidig gøre det mere attraktivt at søge ind i og mere givende at arbejde i faget, hvor man er med til at give den altafgørende hjælp.

Bragt i Politiken Sundhed, den 9. januar 2020