FOA: Dagplejere bør højst have fire børn

Mens vi i de seneste dage har kunnet glæde os over, at finansloven sikrer, at der fra årsskiftet indfases minimumsnormeringer i børnehaver og vuggestuer, er der opstået en undren. Dagplejebørnene. Hvorfor er de ikke er omfattet af aftalen om et løft i normeringerne? Er det ikke vigtigt for deres trivsel og udvikling, at de ikke er for mange børn i forhold til voksne?


Børnene i dagplejen er ikke blevet glemt. Der er bare allerede lovgivet om normering i dagplejen. Udgangspunktet er, at en dagplejer kan have op til fire børn. Ifølge Danmarks Statistik var normeringen i gennemsnit på landsplan en voksen til 3,4 børn i 2018. Samme tal for daginstitutionerne for de 0-2-årige var 3,1. Det betyder ikke, at normeringen er bedre i vuggestuerne end i dagplejen. Tallet for dagplejen svarer nemlig til ren børnetid. Der er en voksen sammen med børnene hele dagen – i øvrigt i en 48-timers arbejdsuge. Imens tæller normeringen i vuggestuen også lederne med, selv om de kun har begrænset tid med børnene.

Men – og her opstår behovet for at pege på behovet for forbedringer i dagplejen – når kolleger er syge, på efteruddannelse eller ferie, kan en dagplejer i en periode skulle tage et femte barn ind, og det er for meget. Så selv om der er nærhed med en voksen og tryghed i hjemlige omgivelser i dagplejen, så er fem børn for mange til at skulle deles om en voksen. Samtidig bliver arbejdspresset for dagplejeren hurtigt for stort.

Muligheden for at placere et femte barn hos en dagplejer, oplever vi desværre i FOA, at stadig flere kommuner gør. En af årsagerne er nok, at der er en stigende mangel på dagplejere, så de, der er, får hurtigt hænderne mere end fulde.

Vi skal have standset den udvikling. Derfor har vi i FOA fremført over for de politiske partiers børneordførere, at loven om minimumsnormeringer også skal indeholde, at muligheden for et femte barn hos en dagplejer afskaffes. Det budskab vil vi gentage lige så mange gange det kræver, når vi sidder med i den arbejdsgruppe under ministeriet, som skal udarbejde lovteksten for normeringer i det kommende år.

Bragt i Vejle Amts Folkeblad, den 4. december 2019