Strid mellem HF og DKA

1938

I 1938 havde Husassistenternes Forbund 1.125 medlemmer fordelt på 22 afdelinger, men derefter steg tilgangen pludselig med det resultat, at tallet i 1941 var vokset til 38 afdelinger med 2.500 medlemmer. Væksten skyldtes en større medlemstilførsel fra DKA. 

Tilførslen var resultatet af en voldsom strid i slutningen af 1930erne mellem Husassistenternes Forbund og DKA om organiseringen af personalet inden for sygehussektoren i provinsen. Hidtil havde alle ansatte, portører såvel som kvindelige husassistenter, været medlemmer af kommunalarbejderforbundet. Som et led i sin nye, mere offensive strategi krævede Husassistenternes Forbund imidlertid at få eneret på at organisere det huslige personale, da forbundet i 1936 havde fået tilgang fra husassistenter og portører fra statens hospitaler. Tilgangen øgede i de følgende år gennem overenskomster med både amtslige og kommunale hospitaler. 

DKA fandt denne udvikling helt ubegrundet. Grænsestriden blev nøje beskrevet i forbundets jubilæumsskrift fra 1949 og bitterheden lyste endnu 10 år efter ud af beskrivelsen: Husassistenternes Forbund havde ikke hidtil "vist nogen særlig iver efter og endnu mindre evne til at tage organiseringen af sygehusenes kvindelige medhjælpere op".

Efter henstilling fra De samvirkende Fagforbund enedes de stridende parter om at lade en uvildig opmand afgøre striden ud fra det synspunkt, at det var uheldigt for sammenholdet inden for fagbevægelsen, når to fagforbund indbyrdes konkurrerede på et område, hvor det i forvejen var vanskeligt at organisere. 
Opmanden afgav kendelse den 19. december 1938. hvorefter "de på kommunale sygehuse uden for Storkøbenhavn beskæftigede kvindelige husmedhjælpere bør organiseres af Husassistenternes Forbund og i videst muligt omfang overføres hertil".

DKA accepterede modstræbende kendelsen, men vreden mod navnlig De samvirkende Fagforbund (DsF) var stor, da man hævdede, at DsF havde spillet med fordækte kort under hele striden ved fra begyndelsen af tage parti for husassistenterne. Kendelsen betød, at DKA måtte overføre flere hundrede medlemmer til Husassistenternes Forbund. Husassistenternes Forbund måtte derimod afgive 105 medlemmer til et nystiftede Hotel- og Restaurationspersonalets Forbund.