Lederlandsmøde og Ledertræf 2013

På Landsmøde og Træf for ledermedlemmer i FOA den 13. og 14. juni 2013 deltog 105 medlemmer. Konferencens tema var; Tillid er bedre end kontrol.

Kvaliteten af den offentlige velfærd er afhængig af løsninger, hvor borgerne bliver inddraget. Samtidigt er inddragelse og tillid til medarbejdernes dømmekraft en afgørende faktor for leveringen af den velfærd, som borgerne efterspørger. Kompetenceudvikling for både ledere og medarbejdere må gå hånd i hånd med en arbejdspladsudvikling, der fokuserer både på merværdi for borgerne og den kraft, der er i medarbejderne.

Landsmøde om formiddagen

På landsmødet om formiddagen den13. juni bød Forbundsformand Dennis Kristensen velkommen og kom i sit indlæg ind på emner som velfærdledelse, tillidsreform, presset mod lederne og en overvejelse om en evt. Landsforening for ledere med dobbelt medlemskab i FOA   

Herefter afgav Martin R. Andersen fra Det faglige udvalg for ledere beretning fra udvalgets arbejde i årets løb.

På landsmødet var der afsat tid til gruppedrøftelser med henblik på en overvejelse over det fremtidige arbejde med ledelse og for ledermedlemmer i FOA.

Diskussionerne var rundet omkring 4 temaer:

 1. FOA og lederne skal have fokus på ledernes kerneydelse.
 2. FOA skal være demokratisk, indflydelsesmæssig og respektfuld for lederne.
 3. FOA og lederne skal sætte dagsorden for debatten om offentlig ledelse i Danmark.
 4. Synliggørelse af lederarbejdet i FOAs lokalafdelinger og i forbundet.

Martin R. Andersen fra det faglige udvalg for ledere samlede op fra drøftelserne og tog følgende 9 punkter med i udvalgets videre arbejde. På landsmødt udvalgte man i fællesskab 3 punkter, som vil være dem, som Det faglige udvalg vil fremlægge på kongressen i november – punkt 1, 2 og 5 tages med.

 1. Social kapital – velfærdsledelse, tillidsbaseret ledelse og værdibaseret ledelse. Styrke fagligheden og udvikle redskaber, der giver mening. Tillidsreform, Uddannelse og Fagpolitik.
 2. Mandat og deltagelse i HB og Landslederforeningen – stemmeret og medindflydelse på tiltag, som kan forandre den ledelse, vi udøver.  Fagligt udvalg vælger sin repræsentation af medlemmet.  Repræsentation for 4.300 ledere og 280.000 medarbejdere.
 3. Kommunikation – opgradering og dialog på hjemmesiden.
 4. Lokale og landsorienterede ledelsesmøder – møder der giver mening og som omhandler ledelse både lokalt som på landsbasis. Arbejde i regionale afdelinger.
 5. Lederforening og dobbelt medlemskab – en lederforening i FOA med kompetence til OK 2015. Muligheden for dobbelt medlemskab under afdelingerne (Sagsbehandling af medlemmerne – hvordan – ledersparring ). Egen økonomi – frikøbe en formand og næstformand.
 6. Styrkelse og ansvarlighed i afdelingerne – større informations niveau i afdelingerne og en forpligtigelse til at involvere alle medlemmer, herunder lederne. Sætte ledelse på dagsordenen i afdelingerne.
 7. Ny organisations struktur i varetagelsen af kerneydelsen/ledelse – ansættelsesretslige vilkår, arbejdsmiljø, kompetence og løn vilkår. Styrkelse af en HR medarbejder i FOA omkring ledelse.
 8. Eget ansvar i ledelsen – forpligtigelse til at italesætte og dagsordensætte ledelse, være på forkant med udviklingen, bringe relevant viden videre.
 9. Strategier – årshjul med faste datoer på møder med sektorformændene og afdelingerne – at kunne se sig selv i fagbladet/synliggørelse sætte ledelse på dagsordenen og udvikle den gode historie.

gruppearbejde på lederlandsmødet 2013

Ledertræf 1. dag

Jakob Bang åbnede ledertræffet.

Første oplægsholder var Jakob Torfing, Professor i politik og institutioner på Institut for Samfund og Globalisering, Roskilde Universitet. Han talte om, at innovation sjældent skabes af enkelte aktører. I langt de fleste tilfælde skabes offentlig innovation gennem samarbejde mellem en række forskellige offentlige og private parter. Det er i mødet mellem aktører med forskellige erfaringer, idéer og vidensformer, at de kreative ideer opstår. Samarbejde udvikler en mere præcis problemdefinition, øger idérigdommen, muliggør gensidig læring og sparring og skaber et fællesskab til nye og vovede løsninger.

Redaktionschef Rune Lykkeberg – fra Dagbladet Information sluttede første dag af med et oplæg om antiledelse. Anti-ledelse er startskuddet til en stille revolution. Små hverdagsstrejker på arbejdspladsen imod meningsløst ledelsesoverflod, som hæmmer mere end det fremmer.

Ledertræf 2. dag

Træffets anden dag blev indledt med et oplæg af Professor Niels Thyge Thygesen, CBS. Han talte om tillid på bundlinjen. Tillidsbaseret ledelse handler om selv at gennemføre tillidsbaserede projekter og forsøge at nyttiggøre den nyeste viden indenfor offentlig ledelse ved at praktisere det i egen organisation.

Det sidste indslag på ledertræffet var et oplæg om et projekt støttet af Videncenter for velfærdsledelse, hvor bl.a. FOA er repræsenteret i referencegruppen. Det var Jacob Møller, Chefkonsulent i kontoret for Børn og uddannelse i KL, Jonna Andersen, leder af Udvikling og Tilsyn, Center for Handicap mv. i Slagelse Kommune og Jørgen Rasmussen, Filosof i Slagelse Kommune, som fortalte om erfaringerne. Det overordnede formål er at bidrage til, at borgerne på det specialiserede socialområde inden for de givne rammer får støtte til at leve det liv, de ønsker. Det handlede om, hvordan man ledelsesmæssigt, gennem bedre kendskab til logikker og etiske fundamenter hos hhv. borgere, myndighedsafdelinger og udførende virksomheder, kan øge den relationelle tillid i en organisation.

Materialer

I boksen til højre på siden finder du materialer fra oplægsholderne.