Lederlandsmøde og Ledertræf 2011

Der var Lederlandsmøde og Ledertræf den 12. – 13. maj i Vejle under overskriften -
Ledelse i en brydningstid og Velfærdsledelse

114 ledermedlemmer af FOA deltog i det kombinerede Landsmøde og Ledertræf i Vejle.
Konferencens tema var Ledelse i en brydningstid og velfærdsledelse – de 2 begreber som FOA ser som omdrejningspunktet for en moderne ledelsesstrategi inden for det offentlige område.

Lederlandsmøde 2011

Landsmødet blev indledt med Jakob Bangs beretning om året, der er gået.

Herefter fulgte oplæg af Annette Højgaard Jensen og Ove Nygaard, som begge er medlemmer af det Faglige udvalg for ledere. De fortalte hver især om arbejdet i det faglige udvalg samt betydningen af, at FOA er opmærksom på ledermedlemmerne både i forbundsregi og især ude i afdelingerne. Begge opfordrede de ledermedlemmerne til at rette henvendelse til deres afdelinger, både i forhold til helt specifikke ønsker om bistand fx i forbindelse med løn, ansættelsesforhold o.l. og i forhold til den mere generelle ledelsesdagsorden.

De fortalte endvidere om det Faglige udvalgs indsats for at skærpe FOAs fokus på betydningen af ledelsesarbejdet.

Landsmødet blev afsluttet med valg til det Faglige udvalg for Ledere. Flere nye medlemmer meldte sig og følgende blev valgt: Annette Højgaard Jensen, Connie Vejlø, Jette Romme Pedersen, Torben Hollmann, Kristian Bro Jensen, Martin R. Andersen, Janne Secher og Niels R. Mortensen. Suppleanter blev Elias Pedersen, Ove Nygaard og John Wangsaa Linneman.

Ledertræf 2011

Rasmus Prehn fra Socialdemokratiet holdt et oplæg om ledelse af fremtidens offentlige sektor. Han pegede på, at der skal skaffes mere rum til ledelse, ske en rigtig rekruttering af ledere, være mere innovation, kodeks for politisk ledelse, og at der skal forskes mere i offentlig ledelse. 

Mikkel Haarder, der er centerchef for KLs center for ledelsesudvikling, talte om velfærdsledelse set fra KLs udsigtspost. Han kom ind på kravet om, at lederen skal øve og udvikle sig, og at ledelse handler om relationer og personlige kompetencer. Han påpegede behovet for ledelse i den kommunale organisation og udvikling af en ledelse, der matcher de særlige opgaver, som produktionen af velfærd kræver, og som især har ledere og mellemledere som omdrejningspunkt.

Annette Haudal, Leder af dagplejen i Odsherred kommune, talte om velfærdsledelse i praksis og nødvendigheden af, at medarbejderne har indflydelse på deres eget arbejde og selv er med til at sætte dagsorden både for egen indsats og de fælles mål. Hun kom endvidere ind på arbejdet med kompetenceudvikling - eksternt og internt - altid med udgangspunkt i praksis og kontakt med borgeren.

Tom Bjerregård, specialkonsulent i FOA, fortalte om aktuelle ledelsesprojekter, bl.a. ”Ledelse i første række”, ”Fremtidens ledelse på ældreområdet” og andre projekter fra Væksthus for Ledelse.

Endelig talte Maja Loua Haslebo fra Haslebo og Partnere om ledelse af arbejdsfællesskaber på baggrund af en anerkendende og udforskende tilgang til, hvordan ledere gennem sproglig opmærksomhed og omhyggelighed kan styrke de fælles forpligtelser og det fælles fokus på kerneopgaven i arbejdsfællesskabet. (Har du deltaget i konferencen og ønsker materiale fra dette oplæg, bedes du rette henvendelse til Anne Hollbaum, anho@foa.dk )

Cafémøde

Undervejs blev der gennemført cafemøder, som gav deltagerne mulighed for at fokusere på centrale problemstillinger.

I højre kolonne kan du se og downloade nogle af de slides, som blev vist på konferencen, samt se opsamlingen fra cafemødet.