Ferie, fridage og helligdage

Få styr på reglerne for ferie, fridage og helligdage som sosu-elev i praktik

Nye ferieregler

Den 1. september 2020 træder de nye ferieregler i kraft, og det betyder, at ferie optjenes og afvikles samtidigt. Reglerne gælder for de første 5 ferieuger. De særregler som indtil nu har været gældende for elever bliver tilpasset de nye ferieperioder som følge af samtidighedsferie.

Elevstart før den 1. juli 2020

Bliver du ansat som elev før den 1. juli 2020 har du ret til at holde 16,64 betalte feriedage i mini-ferieåret, som går fra den 1. maj til 31. august 2020. Hvis feriedagene ikke er afholdt inden 1. september, eller det er aftalt, at ferien afholdes i september 2020, bortfalder den.

Du vil fra den 1. september 2020 få tildelt nye feriedage.

Elevstart efter den 1. juli 2020

Starter du som elev efter den 1. juli 2020 får du i år tildelt 5 ugers betalt ferie fra 1. september 2020.

OBS ved skolelukning 

Skolelukning kan ikke sidestilles med, at arbejdspladsen er lukket. Når det af uddannelsesplanen fremgår, at skolen er lukket, betragtes det derfor som en varsling af ferie for de elever, der har feriegodtgørelse med fra tidligere arbejdsgivere. Eleven holder altså ferie, medmindre andet aftales mellem elev og arbejdsgiver.
Elever, der ikke har feriegodtgørelse med, kan ikke varsles til at holde ferie (medmindre arbejdspladsen er generelt ferielukket). I disse tilfælde skal arbejdsgiver i stedet anvise arbejde på et praktiksted i ferieperioden. Kan arbejdsgiver ikke dette, må der betales sædvanlig løn under skolens ferielukning.
Som elev bør du selv henvende dig til din arbejdsgiver og stille sin arbejdskraft til rådighed, hvis du ikke har feriegodtgørelse med dig og ikke ønsker at holde ferie for egen regning.

Efterfølgende ferieår

Du har som hidtil ret til den 6. ferieuge, som kan afholdes i perioden 1. maj 2020 til 30. april 2021, hvis du er startet din elevansættelse inden 1. juli 2020. Den 6. ferieuge, som er aftalt ved overenskomstforhandlingerne, er ikke omfattet af de nye samtidighedsregler, men reguleres i en særskilt aftale.

Find din afdeling

 

Fridage

Det fastlægges i din mødeplan, hvornår du har fridøgn. Der gives to sammenhængende fridøgn pr. uge., dog kan de godt opdeles i to korte fridøgn.

 

Helligdage

Som udgangspunkt har du fri på helligdage. Når der forekommer helligdage i en normperiode, nedskrives den planlagte arbejdstid i perioden med 7,4 timer pr. helligdag. Hvis du undtagelsesvis skal arbejde på en helligdag, skal du både arbejde færre timer og have fri på helligdagen eller en anden dag. 

Særlige fridage

I skoleperioder følger du skolens åbningstider på 1. maj, grundlovsdag, juleaftensdag og nytårsaftensdag.

I praktikperioder følger du reglerne på praktikstedet. Nogle steder betragtes dagen som søgnehelligdag (SH). Andre steder betales der søndags- eller aftentillæg for hele eller en del af dagen. Som elev får du ikke tillæg, da tillæg for skæve arbejdstider er indregnet i elevlønnen. Men der er begrænsninger for, hvor meget du må arbejde på disse tidspunkter (se siden om Arbejdstid).

Det er vanskeligt at beskrive arbejdstidsreglerne kort. Spørg din tillidsrepræsentant eller din lokale FOA-afdeling, hvis du er i tvivl.

Find din afdeling 

 

Arbejdstidsregler for særlige fridage

Københavns Kommune
1. maj SH hele dagen
5. jun SH fra dagvagtens start
24. dec SH fra dagvagtens start
31. dec Normal arbejdsdag
Hovedstadsområdet (FKKA)
1. maj SH hele dagen
5. jun Som søndag fra 12-24
24. dec SH fra dagvagtens start
31. dec Som søndag fra 12-24
Øvrige kommuner
1. maj  Som søndag fra kl. 12-24
5. jun  Som søndag fra kl. 12-24
24. dec SH fra dagvagtens start
31. dec    Som søndag fra kl. 12-24
Regioner
1. maj Som søndag fra dag-
vagtens start til kl. 24
5. jun Normal dag
24. dec SH fra dagvagtens start
31. dec Som søndag fra kl. 12-24