Ferie, fridage og helligdage

Få styr på reglerne for ferie, fridage og helligdage som sosu-elev i praktik

Ferie

Hvorvidt du har ret til ferie med løn afhænger af, hvornår på året du er startet på din uddannelse.

Elevstart 1. juli til 30. april
Er du begyndt mellem 1. juli og 30. april, har du kun ret til 1 uges ferie med løn, hvis din arbejdsplads er lukket mellem 1. oktober og 30. april. Det sker, at der er lukket fx mellem jul og nytår - så skal du bruge din ferie her. Er du derimod i praktik på en døgninstitution, der ikke holder lukket, har du ikke ret til den ene uges ferie med løn. Du har altid ret til at holde seks ugers ferie UDEN løn. Hvis du har optjent feriepenge før din elevtid, kan du holde ferie med feriepenge.

OBS ved skolelukning 
Skolelukning kan ikke sidestilles med, at arbejdspladsen er lukket. Når det af uddannelsesplanen fremgår, at skolen er lukket, betragtes det derfor som en varsling af ferie for de elever, der har feriegodtgørelse med fra tidligere arbejdsgivere. Eleven holder altså ferie, medmindre andet aftales mellem elev og arbejdsgiver.
Elever, der ikke har feriegodtgørelse med, kan ikke varsles til at holde ferie (medmindre arbejdspladsen er generelt ferielukket). I disse tilfælde skal arbejdsgiver i stedet anvise arbejde på et praktiksted i ferieperioden. Kan arbejdsgiver ikke dette, må der betales sædvanlig løn under skolens ferielukning.
Som elev bør du selv henvende dig til din arbejdsgiver og stille sin arbejdskraft til rådighed, hvis du ikke har feriegodtgørelse med dig og ikke ønsker at holde ferie for egen regning.

Elevstart 1. maj til 30. juni
Er du begyndt efter 1. maj men inden 1. juli i et ferieår, har du ret til seks ugers betalt ferie i ferieåret (mellem 1. maj og 30. april).

Efterfølgende ferieår
Uanset hvornår du er ansat i et ferieår (mellem 1. maj og 30. april), har du ret til seks ugers ferie med løn i de efterfølgende hele ferieår efter ansættelsen. Hvis du er optaget på et EUV-forløb, gælder der særlige regler for dig. Kontakt din lokale FOA-afdeling for mere information om dine ferierettigheder.

Find din afdeling

 

Fridage

Det fastlægges i din mødeplan, hvornår du har fridøgn. Der gives to sammenhængende fridøgn pr. uge., dog kan de godt opdeles i to korte fridøgn.

 

Helligdage

Som udgangspunkt har du fri på helligdage. Når der forekommer helligdage i en normperiode, nedskrives den planlagte arbejdstid i perioden med 7,4 timer pr. helligdag. Hvis du undtagelsesvis skal arbejde på en helligdag, så skal du have fri en anden dag – ud over dine sædvanlige fridage. 

Særlige fridage

I skoleperioder følger du skolens åbningstider på 1. maj, grundlovsdag, juleaftensdag og nytårsaftensdag.

I praktikperioder følger du reglerne på praktikstedet. Nogle steder betragtes dagen som søgnehelligdag (SH). Andre steder betales der søndags- eller aftentillæg for hele eller en del af dagen. Som elev får du ikke tillæg, da tillæg for skæve arbejdstider er indregnet i elevlønnen. Men der er begrænsninger for, hvor meget du må arbejde på disse tidspunkter (se siden om Arbejdstid).

Det er vanskeligt at beskrive arbejdstidsreglerne kort. Spørg din tillidsrepræsentant eller din lokale FOA-afdeling, hvis du er i tvivl.

Find din afdeling 

 

Arbejdstidsregler for særlige fridage

Københavns Kommune
1. maj SH hele dagen
5. jun SH fra dagvagtens start
24. dec SH fra dagvagtens start
31. dec Normal arbejdsdag
Hovedstadsområdet (FKKA)
1. maj SH hele dagen
5. jun Som søndag fra 12-24
24. dec SH fra dagvagtens start
31. dec Som søndag fra 12-24
Øvrige kommuner
1. maj  Som søndag fra kl. 12-24
5. jun  Som søndag fra kl. 12-24
24. dec SH fra dagvagtens start
31. dec    Som søndag fra kl. 12-24
Regioner
1. maj Som søndag fra dag-
vagtens start til kl. 24
5. jun Normal dag
24. dec SH fra dagvagtens start
31. dec Som søndag fra kl. 12-24