Ferie, fridage og helligdage

Få styr på reglerne for ferie, fridage og helligdage som sosu-elev i praktik

Elever ansat i det offentlige har ret til seks ugers ferie. Hvorvidt du har ret til ferie med løn, afhænger af, hvornår på året, du er startet på din uddannelse.  

Nye ferieregler
Den 1. september 2020 trådte nye ferieregler i kraft, og det betyder, at ferie optjenes og afvikles samtidigt. Ferieaftalen gælder for de første 5 ferieuger. Et ferieår starter 1. september. 

Den 6. ferieuge følger en anden aftale, der bygger på det hidtidige princip om, at ferien optjenes kalenderåret før, den kan bruges. I aftalen om 6. ferieuge starter et ferieår 1. maj. 

Hvis din uddannelsesaftale er startet tidligere end 1. september 2020, gælder de tidligere regler. Din FOA-afdeling kan svare på, hvor meget ferie, du har. 

Elever ansat mellem 1. september og 31. oktober 
Er din uddannelsesaftale begyndt i perioden fra 1. september til 31. oktober, har du efter ferieaftalen ret til 25 dages ferie med løn i ferieafholdelsesperioden (1. september til 31. oktober året efter). 

Elever ansat mellem 1. november og 30. juni 
Er din uddannelsesaftale begyndt i perioden fra 1. november til 30. juni, har du efter ferieaftalen ret til tre ugers betalt hovedferie i hovedferieperioden (1. maj til 30. september) og fem dages betalt ferie under ferielukning før hovedferieperioden (1. november til 30. april). 

Elever ansat mellem 1. juli og 31. august 
Er din uddannelsesaftale  begyndt i perioden 1. juli til 31. august, optjener du ferie efter ferieaftalens almindelige bestemmelser frem til 31. august (det igangværende ferieår). Hvis du er ansat på fuldtid, optjener du 15,42 ferietimer for hver måneds ansættelse eller 0,514 ferietime pr. dags ansættelse. De kan bruges frem til 31. december samme år. 

Første og andet hele ferieår derefter 
Et ferieår starter 1. september. Ferieafholdelsesperioden løber frem til 31. december året efter. I den første og anden hele ferieafholdelsesperiode efter at din uddannelse er begyndt, har du ret til fem ugers betalt ferie efter ferieaftalen. 

Elevers ret til 6. ferieuge 
Er din uddannelsesaftale begyndt i perioden 1. maj til 30. juni, har du ret til 6. ferieuge med løn fra start. Ferien kan bruges frem til 30. april året efter. 

Er din uddannelsesaftale begyndt i perioden 1. juli til 30. april, har du først ret til 6. ferieuge med løn fra 1. maj. 

 

Kontakt din lokale FOA-afdeling, hvis du har spørgsmål til feriereglerne

 

Fridage

Det fastlægges i din mødeplan, hvornår du har fridøgn. Der gives to sammenhængende fridøgn pr. uge., dog kan de godt opdeles i to korte fridøgn.

 

Helligdage

Som udgangspunkt har du fri på helligdage. Når der forekommer helligdage i en normperiode, nedskrives den planlagte arbejdstid i perioden med 7,4 timer pr. helligdag som typisk bruges til at holde fri på dagen. Hvis du skal arbejde på en helligdag, skal du derfor have fri på et andet tidspunkt. 

Særlige fridage

I skoleperioder følger du skolens åbningstider på 1. maj, grundlovsdag, juleaftensdag og nytårsaftensdag.

I praktikperioder følger du reglerne på praktikstedet. Nogle steder betragtes dagen som søgnehelligdag (SH). Andre steder betales der søndags- eller aftentillæg for hele eller en del af dagen. Som elev får du ikke tillæg, da tillæg for skæve arbejdstider er indregnet i elevlønnen. Men der er begrænsninger for, hvor meget du må arbejde på disse tidspunkter (se siden om Arbejdstid).

Det er vanskeligt at beskrive arbejdstidsreglerne kort. Spørg din tillidsrepræsentant eller din lokale FOA-afdeling, hvis du er i tvivl.

Find din afdeling 

 

Arbejdstidsregler for særlige fridage

Københavns Kommune
1. maj SH hele dagen
5. jun SH fra dagvagtens start
24. dec SH fra dagvagtens start
31. dec Normal arbejdsdag
Hovedstadsområdet (FKKA)
1. maj SH hele dagen
5. jun Som søndag fra 12-24
24. dec SH fra dagvagtens start
31. dec Som søndag fra 12-24
Øvrige kommuner
1. maj  Som søndag fra kl. 12-24
5. jun  Som søndag fra kl. 12-24
24. dec SH fra dagvagtens start
31. dec    Som søndag fra kl. 12-24
Regioner
1. maj Som søndag fra dag-
vagtens start til kl. 24
5. jun Normal dag
24. dec SH fra dagvagtens start
31. dec Som søndag fra kl. 12-24