Forstå begreberne

Tiltrædelsesoverenskomst. Allonge. Hovedaftale.

Hvad betyder begreberne? Få de korte svar her i ordbogen.

Fold ud og læs

Overenskomst

En overenskomst er en aftale mellem en fagforening og en arbejdsgiver om løn- og arbejdsvilkår for en bestemt periode. Det gælder fx løn, regler for arbejdstid, ferie, sygdom, m.m..

I Danmark er der ikke lovgivet om en mindsteløn. Det er kun gennem overenskomsterne, at lønmodtagerne er sikret en mindsteløn. Overenskomsten gælder for alle ansatte på virksomheden og ikke kun medlemmer af en fagforening.

En virksomhed kan have flere overenskomster, hvis der er flere forskellige faggrupper i virksomheden.

En overenskomst forhandles enten hvert andet eller hvert tredje år, afhængig af hvad der aftales.

Tiltrædelsesoverenskomst

De store landsdækkende overenskomster forhandles mellem arbejdsgiverforeningerne og FOA.

Hvis man ikke er medlem af en arbejdsgiverforening, kan man vælge at tiltræde den overenskomst der er indgået mellem en arbejdsgiverforening og FOA.

Man følger så overenskomsten, og er forpligtet til også at følge de resultater parterne opnår efter overenskomstforhandlingerne.

Allonge

FOA har indgået en række landsoverenskomster med paraplyorganisationer, der tilbyder administrativ service til selvejende og private institutioner.

Når en institution melder sig ind i en af paraplyorganisationerne, er den ikke automatisk omfattet af overenskomsten, men skal underskrive en allonge.

Allongen fungerer som en tiltrædelsesoverenskomst, hvor man følger den givne overenskomst og er forpligtet til også at følge de resultater parterne opnår efter overenskomstforhandlingerne.

Hovedaftalen

Et sæt spilleregler, der aftalt mellem Landsorganisationen i Danmark (LO) og Dansk Arbejdsgiverforening (DA), sætter rammerne for, hvordan man forhandler overenskomster og hvilke lovlige midler – de såkaldte kampskridt – der kan benyttes, hvis parterne ikke kan forhandle sig til rette.

De lovlige midler; strejke, blokade, lockout, boykot og sympatikonflikter kan tages i brug, når en overenskomst er udløbet og skal forhandles igen, eller når der ingen overenskomst er.

Og omvendt forpligter parterne sig til at holde fred, så længe en overenskomst gælder.

Der skal være en god grund, og en række betingelser skal være opfyldt, før de lovlige midler kan tages i brug. Det gælder både for arbejdstagere og arbejdsgivere.

Hvis en af parterne mener, at et af de lovlige midler er anvendt forkert, eller at ”freden” er blevet brudt i en overenskomstperiode, kan LO eller DA bringe det for Arbejdsretten, der så afgør sagen.

Faggrupper

FOA dækker en bred vifte af faggrupper, f.eks. social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter, handicaphjælpere, omsorgsmedarbejdere og mange flere.

Er du i tvivl om hvilken overenskomst dine medarbejdere hører under, så kontakt FOA. 

Ring 46 97 23 91

Arbejdsklausuler og ILO94

Mange kommunerne henviser til arbejdsklausuler eller ILO94 i deres kontrakter.

En arbejdsklausul eller ILO94 er en klausul, der skal sikre ansatte løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der gælder på den egn hvor arbejdet udføres.

Med andre ord: Er der en overenskomst inden for det fagområde medarbejderen er beskæftiget under, så skal løn og arbejdsvilkår matche overenskomsten.

Strejke

Medlemmerne af en fagforening opsiger kollektivt deres arbejde over for arbejdsgiveren til en bestemt dato. Det sker ved et lovligt strejkevarsel. Der indgås en aftale når strejken afsluttes, så de strejkende kan gå tilbage til deres jobs.

En kollektiv strejke eller arbejdsnedlæggelse under en overenskomstperiode (i fredstid) er ulovligt og vil med stor sandsynlighed blive bragt for Arbejdsretten af DA med en bod til følge.

Lockout

Arbejdsgiveren kan kollektivt afskedige ansatte fra en faglig organisation fra virksomheden ved et lockoutvarsel.

En kollektiv afskedigelse under en overenskomstperiode (i fredstid) er ikke et lovligt middel og vil med stor sandsynlighed blive bragt for Arbejdsretten af LO, med en bod til følge.

Læs mere om den danske model

Kilder: LO, FOA