PUNKT 8: FORSLAG TIL LOVÆNDRINGER TIL FOA SOCIAL- OG SUNDHEDSAFDELINGENS LOVE

 

 

Nuværende tekst

Forslag til ny tekst

FOA Social- og Sundhedsafdelingens love

- vedtaget på fagforeningens ordinære generalforsamling den 11. november 2021

 

FOA Social- og Sundhedsafdelingens love

 

§ 1: Navn og hjemsted

Stk. 1

Fagforeningens navn er FOA Social- og Sundhedsafdelingen.

Stk. 2

Fagforeningen har hjemsted i Frederiksberg Kommune.

 

 

§ 2: Grundlag, formål og mission

Stk. 1

Fagforeningens grundlag er et menneskesyn, som bygger på demokrati, nærhed og tryghed,

mangfoldighed, solidaritet og respekt.

Fagforeningen er et fællesskab af medlemmer, der bruger den fælles styrke til at skabe bedre arbejdsliv for

fællesskabet og for den enkelte.

Medlemmerne er fagforeningens vigtigste ressource. Det er medlemmernes engagement, deltagelse og

aktivitet, der gør fagforeningen dynamisk og demokratisk. Det er fællesskabet, der giver fagforeningen

samlet kollektiv styrke.

Stk. 2

Fagforeningens formål er:

- At organisere offentligt og privat ansatte, ledige og elever inden for social- og sundhedsområdet i

fagforeningens geografiske område

- At sikre og forbedre medlemmernes løn, pension og ansættelsesforhold

- At yde hjælp, støtte og service til det enkelte medlem efter behov

- At fremme medlemmernes uddannelsesmæssige baggrund samt fagligheden på arbejdspladserne

- At arbejde for sunde og trygge arbejdspladser med et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø

- At hjælpe ledige medlemmer til nyt arbejde

- At påvirke samfundsudviklingen fagligt, politisk, økonomisk, socialt, uddannelsesmæssigt og

kulturelt samt at fremme ligebehandlingen i samfundet til gavn for medlemmerne

Stk. 3

Fagforeningens mission er:

- At fagforeningen, tillidsvalgte og medlemmer i fællesskab kæmper for medlemmernes faglige og

sociale rettigheder og krav.

 

§ 3: Medlemmet

Stk. 1

a.

Som medlemmer optages alle, der er beskæftiget, under uddannelse eller ledige inden for fagforeningens

faglige og geografiske område.

b.

Medlemmer, der forlader arbejdsmarkedet og overgår til pension, kan fortsætte deres medlemskab, idet

de dog ikke er valgbare.

Stk. 2.

Medlemmernes indflydelse skal være så direkte som muligt. Som medlem har man ret til at blive hørt og

være medbestemmende om egne forhold og have indflydelse på forhold, aftaler og den overenskomst, der

vedrører arbejdslivet.

Stk. 3

a.

Medlemsrettigheder er gældende fra den dag, hvor det første kontingent er betalt, bortset fra

konfliktunderstøttelse.

b.

FOAs hovedbestyrelse kan fastsætte regler for og størrelsen af konfliktkontingent og konfliktunderstøttelse

samt krav til medlemskabets forudgående varighed.

Stk. 4

Kontingentrestance kan medføre tab af medlemsrettigheder.

Stk. 5

Medlemmer kan indbringe klager over sagsbehandlingen og afgørelser, som angår medlemmets

individuelle, personlige rettigheder for forbundets klageinstans. Undtaget herfor er sager af politisk

karakter eller sager, der er omfattet af andre klagemuligheder.

Stk. 6

Udmeldelse skal ske skriftligt med en måneds varsel til udgangen af en kalendermåned.

Stk. 7

Et medlem, som fortsat er beskæftiget inden for forbundets faglige område, kan ikke melde sig ud, når

konflikt er varslet. Først når konflikten er afsluttet og ny endelig underskrevet overenskomst foreligger, kan

medlemmet bringe sit medlemskab til ophør.

 

 

§ 4: Kontingent

Stk. 1

Generalforsamlingen fastsætter et månedligt fagforeningskontingent.

Stk. 2

Kontingentet betales månedsvis forud.

Stk. 3

Undlader et medlem at betale kontingent, medfører det sletning i overensstemmelse med de i

arbejdsløshedsforsikringsloven fastsatte regler.

Stk. 4

Medlemmerne hæfter alene med deres kontingent.

 

 

§ 5: Generalforsamling

Stk. 1

Generalforsamlingen er fagforeningens højeste myndighed.

Stk. 2

a.

Ordinær generalforsamling afholdes årligt i 4. kvartal. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 8 ugers

varsel ved annoncering i fagforeningsbladet og/eller på fagforeningens hjemmeside.

b.

Indkomne forslag – herunder lovforslag og forslag til valg – skal være fagforeningen i hænde senest 4 uger

før generalforsamlingen.

Stk. 3

Fagforeningens skriftlige beretning offentliggøres inden generalforsamlingen i fagforeningsbladet og/eller

på fagforeningens hjemmeside.

Stk. 4

Generalforsamlingens dagsorden skal mindst omfatte dagsordenspunkterne:

1. Godkendelse af forretningsorden

2. Valg af dirigent

3. Valg af stemmeudvalg

4. Beretning

5. Budget og kontingentfastsættelse

6. Indkomne forslag

7. Lovforslag

8. Valg.

Stk. 5

a.

Generalforsamlingen godkender efter indstilling fra bestyrelsen lønvilkår for politisk ledelse.

b.

Honorarer, som politisk ledelse modtager i kraft af hvervet som politisk valgt, tilfalder fagforeningen.

c.

For politisk ledelse gælder, at ved manglende genvalg eller fratræden på grund af sygdom udbetales løn

svarende til 6 måneders løn. Såfremt den valgte har været uafbrudt valgt i 12 eller 17 år udbetales

derudover en fratrædelsesgodtgørelse på henholdsvis 1 og 3 måneders løn.

d.

For politisk ledelse gælder, at ved dødsfald tilkommer der ægtefælle, eller børn under 18 år jf.

funktionærlovens bestemmelser, over for hvem den valgte har forsørgelsespligt, 1, 2 eller 3 måneders løn,

når den valgte ved dødsfaldet har været valgt i henholdsvis 1, 2 eller 3 år.

e.

Ved fratræden som følge af ændringer af strukturen etableres en fratrædelsesordning, som skal godkendes

af bestyrelsen.

Stk. 6

a.

Alle medlemmer er adgangsberettiget til generalforsamlingen.

b.

Alle medlemmer er valgbare og har stemmeret, indtil de ophører i beskæftigelse og fuldt ud overgår til en

offentlig pension.

c.

Politisk ledelse skal afgå ved udgangen af den måned, hvor folkepensionsalderen indtræder.

Stk. 7

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen med 8 dages varsel eller ved skriftlig

begæring af mindst 5 procent af de stemmeberettigede medlemmer med angivelse af dagsorden for den

ekstraordinære generalforsamling. 3/4 af forslagsstillerne skal give møde på generalforsamlingen.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling sker på fagforeningens hjemmeside samt ved mail til alle

tillidsrepræsentanter.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b.

Honorarer, som politisk ledelse modtager tilfalder fagforeningen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c.

[teksten udgår helt]

 

§ 6: Afstemninger

Stk. 1

Ved afstemning gælder almindeligt stemmeflertal.

Afstemning sker elektronisk eller ved håndsoprækning.

Såfremt elektronisk afstemning ikke er tilgængelig, kan dirigenterne beslutte skriftlig afstemning.

Stk. 2

Personvalg foretages enkeltvis. Afstemning sker elektronisk eller skriftligt, hvis der er flere kandidater.

Medlemmer kan afgive deres stemme ved personligt fremmøde på fagforeningens kontor inden for

fagforeningens åbningstider i 2 uger op til generalforsamlingen. Sidste frist for at stemme i fagforeningen er

sidste åbningsdag før dagen for generalforsamlingen.

Regler for afstemning i fagforeningen fastsættes af bestyrelsen.

Stk. 3

Til lovændringer og beslutning om eksklusion af medlemmer fordres mindst 2/3 af de på

generalforsamlingen afgivne stemmer.

Dette meddeles i forbindelse med indkaldelse.

 

§ 7: Valg til fagforeningen

Stk. 1

Generalforsamlingen vælger fagforeningens politiske ledelse bestående af formand, næstformand og 4 faglige sekretærer.

Stk. 2

Til bestyrelsen vælges - udover den politiske ledelse - 9 ordinære bestyrelsesmedlemmer samt 2

suppleanter.

Stk. 3

Til kritisk at gennemgå bilag og regnskaber vælges 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. Disse valgte kan ikke

være medlem af bestyrelsen.

Stk. 4

Posterne er på valg hvert 4. år Suppleantposter hvert 2. år. Såfremt en post bliver vakant i løbet af

valgperioden, genbesættes posten for resten af valgperioden på den førstkommende generalforsamling.

Valg foregår i henhold til valgskema. Valgskema tilføjes lovene som bilag. Valgskema konsekvensrettes efter

hver generalforsamling.

Stk. 5

Der vælges 1 faggrupperepræsentant samt 1 suppleant for hver faggruppe jf. § 9. Valget gælder for 2 år ad

gangen. Valgskema tilføjes lovene som bilag. Valgskema konsekvensrettes efter hvert valg Stk. 6

De opstillede kandidater skal være til stede på generalforsamlingen. Ved forfald skal der foreligge skriftligt

tilsagn.

§ 8: Fagforeningsbestyrelsen

Stk. 1

Bestyrelsen er fagforeningens øverste myndighed imellem generalforsamlingerne.

Formanden har - på vegne af bestyrelsen - den øverste administrative og politiske ledelse af fagforeningen.

Stk. 2

Bestyrelsen fastsætter selv sine møder og sin forretningsorden efter indstilling fra politisk ledelse.

Stk. 3

Såfremt formand eller næstformand fratræder mellem to ordinære generalforsamlinger, afholdes

ekstraordinær generalforsamling snarest muligt herefter.

Såfremt en faglig sekretær fratræder mellem to ordinære generalforsamlinger, kan bestyrelsen enten

indkalde til ekstraordinær generalforsamling snarest muligt herefter eller vælge at lade posten stå vakant

frem til førstkommende generalforsamling.

Stk. 1

Generalforsamlingen vælger fagforeningens politiske ledelse bestående af formand, næstformand og 4 medlemmer af politisk ledelse.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Såfremt et medlem af politisk ledelse fratræder mellem to ordinære generalforsamlinger, kan bestyrelsen enten indkalde til ekstraordinær generalforsamling snarest muligt herefter eller vælge at lade posten stå vakant frem til førstkommende generalforsamling

 

§ 9: Faggrupperepræsentanter

Generalforsamlingen vælger en faggrupperepræsentant og en suppleant for hver faggruppe, jf. § 7, stk. 6.

Faggrupperepræsentanterne deltager i den centrale sektors faggruppelandsmøder. Den sektoransvarlige

arbejder sammen med faggrupperepræsentanterne i forhold til særlige aktiviteter for faggrupperne.

 

 

§ 10: Fagforeningens ungdomsarbejde

Ungdomsarbejdet er organiseret efter beslutninger i hovedbestyrelsen.

Fagforeningsbestyrelsen kan invitere repræsentanter for fagforeningens unge medlemmer til deltagelse i

bestyrelsesarbejdet uden stemmeret.

Rammerne herfor fastlægger bestyrelsen i sin forretningsorden.

 

 

§ 11: Arbejdspladsklubber, kommuneklubber og seniorklub

Stk. 1

Arbejdspladsklubber, kommuneklubber og seniorklub fastsætter selv deres vedtægter. Disse må ikke stride

imod fagforeningens love.

Stk. 2

Der ydes et starttilskud, som fastsættes af bestyrelsen. Yderligere tilskud ydes efter principper fastsat af

bestyrelsen.

 

 

§ 12 Overenskomstforhandlinger

Stk. 1

Forud for en overenskomstfornyelse indhentes krav og forslag til forbundets overenskomster.

Stk. 2

Tillidsrepræsentanterne drøfter og prioriterer kravene, hvorefter de sendes til forbundet.

Stk. 3

Resultatet af overenskomstforhandlingerne forelægges fagforeningens bestyrelse til drøftelse og

anbefaling/ikke anbefaling til efterfølgende urafstemning blandt medlemmerne.

 

 

§ 13: Kongres og sektorårsmøde

Stk. 1

Bestyrelsen og 1 ungdomsrepræsentant fra fagforeningen er delegerede til forbundets kongres. Yderligere

delegerede vælges af og blandt tillidsrepræsentanterne. Valget skal sikre, at fagforeningens

arbejdsgiverområder dækkes bredt.

Bestyrelsen fastlægger procedurer for valget.

Stk. 2

Bestyrelsen fastlægger fagforeningens regler for deltagelse i forbundets sektorårsmøde.

 

 

§ 14: Budget, regnskab, kontingentfastsættelse og tegningsforhold

Stk. 1

Ansvaret for fagforeningens budget og regnskab påhviler bestyrelsen. Politisk ledelse fremlægger hvert år

for bestyrelsen forslag til budget for det kommende år med henblik på vedtagelse på generalforsamlingen.

Budgettet offentliggøres på fagforeningens hjemmeside. Regnskab godkendes og underskrives af

bestyrelsen, hvorefter det offentliggøres.

Bestyrelsen indstiller fagforeningskontingent til beslutning på generalforsamlingen.

Stk. 2

Tegningsretten tilkommer formandskabet i forening. Bestyrelsen kan meddele prokura i et nærmere

bestemt omfang. Ved salg eller køb af fast ejendom kræves generalforsamlingsbeslutning. Ved pantsætning

af fast ejendom, herunder konvertering, forpligtes fagforeningen af formandskabet i forening med mere

end halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne.

Stk. 3

Regnskabsåret følger kalenderåret.

 

 

§ 15: Revision

Regnskabet revideres af et statsautoriseret revisionsfirma. Bestyrelsen tager beslutning om, hvilket firma

der anvendes.

 

 

§ 16: Eksklusion

Ethvert medlem, som handler i strid med forbunds- eller fagforeningslovene, eller som bevidst udviser

illoyal optræden, kan ekskluderes.

Afgørelse om eksklusion træffes af generalforsamlingen.

En eksklusion foretaget af generalforsamlingen kan af medlemmet indbringes for forbundets

hovedbestyrelse.

 

 

§ 17: Nedlæggelse eller udmeldelse

Stk. 1

Fagforeningen kan kun nedlægges eller sammenlægges som følge af en generalforsamlingsbeslutning med

2/3 af de fremmødte stemmer på en generalforsamling.

Stk. 2

Fagforeningen er medlem af forbundet FOA – Fag og Arbejde. Fagforeningen kan melde sig ud af forbundet

med 1 års varsel, såfremt generalforsamlingen vedtager dette med 2/3 af de afgivne stemmer, og dette

efterfølgende bekræftes af en urafstemning blandt fagforeningens medlemmer, ligeledes med 2/3 af de

afgivne stemmer.

 

 

§ 18: Ikrafttræden

Disse love, som er vedtaget på generalforsamlingen 11. november 2021 træder i kraft straks ved deres

vedtagelse

 

 

Disse love, som er vedtaget på generalforsamlingen 8. november 2023 træder i kraft straks ved deres

vedtagelse