Forslag til forretningsorden

Forslag til forretningsorden for FOA Social- og Sundhedsafdelingens generalforsamling 8. november 2023

Pkt. 1

Der vælges ved generalforsamlingens begyndelse 2 dirigenter.

Pkt. 2

Der vælges ved generalforsamlingens begyndelse et stemmeudvalg.

Pkt. 3

Afstemning på generalforsamlingen følger fagforeningens love.

Pkt. 4

Enhver meddelelse til generalforsamlingen skal ske fra talerstolen eller fra mikrofon i salen, og dirigenterne giver ordet til talerne i den rækkefølge, indtegningen foregår. Indtegningen sker skriftligt. Dirigenterne har ret til, efter forudgående indtegning, at få ordet mod at overgive dirigenthvervet til sin meddirigent. Uden forudgående indtegning kan ordet gives til formanden, eller i dennes fravær, næstformanden.

Pkt. 5

Dirigenterne kan, i samråd med formanden eller i dennes fravær næstformanden, afvise behandling af forslag, der ligger udover generalforsamlingens beslutningskompetence.

Pkt. 6

Enhver deltager på generalforsamlingen kan stille ændringsforslag til fremsatte forslag. Ændringsforslaget skal afleveres skriftligt til dirigenterne med forslagsstillerens underskrift.

Pkt. 7

Enhver deltager på generalforsamlingen kan til enhver tid foreslå, at et punkt afsluttes og sættes til afstemning. Foreslås der afslutning, kan man indtegne sig under den næste taler. Dirigenterne skal - forinden ordet gives til næste taler - sætte forslaget om afslutning til afstemning. Et forslag om afslutning kan ikke gøres til genstand for diskussion. Er afslutning med de indtegnede taler vedtaget, kan ingen udover disse få ordet.

Pkt. 8

En taler kan få ordet til samme sag 3 gange. Første gang er taletiden uindskrænket, anden gang 5 minutter og tredje gang gives ordet for en kort bemærkning.

Pkt. 9

Begærer et medlem ordet til forretningsordenen, skal dirigenterne straks give vedkommende ordet, når det opgives, hvilket punkt der henvises til.

Pkt. 10

Hvis dirigenternes ledelse af mødet vækker mistillid, kan der stilles forslag om nye dirigenter/dirigent. Dette forslag sættes straks under afstemning. Dirigenterne må ikke deltage i denne diskussion, men har til enhver tid ret til at fremsætte bemærkninger af vejledende og korrigerende art.

Pkt. 11

Under afstemninger er det ikke tilladt at forlade mødesalen. Dette for at sikre, at antallet af stemmeberettigede er korrekt under afstemning, og af hensyn til stemmeudvalgets arbejde.

Pkt. 12

Hvis medlemmer forlader generalforsamlingen før valgene/afstemningerne, er afsluttede, skal de aflevere deres udleverede stemmeseddel. Man kan ikke overlade sin stemmeseddel til en anden deltager på generalforsamlingen, og hvis man mister sin stemmeseddel, kan den ikke erstattes.