$name

Efter generalforsamlingen

Af formand Palle Nielsen
 
Fagforeningen afviklede sin ordinære generalforsamling den 19. november. Det blev en aften med en god debat og flere forslag til det kommende års arbejde. Samtidig fik vi valgt nye bestyrelsesmedlemmer og en ny næstformand.
 
I første omgang skal bestyrelsen evaluere generalforsamlingen og tage stilling, hvordan vi følger op på de på generalforsamlingen berørte emner.

Opfølgningen vil ske i tæt samarbejde med de tillidsvalgte og i infoa kan du løbende følge med i, hvad der rører sig i fagforeningen.
 
Generalforsamlingen valgte ny næstformand. Det blev sygehjælper Marianne Jensen. Marianne kommer fra plejehjemmet Fælledgården i Københavns Kommune. Her har hun været tillidsrepræsentant gennem en længere periode.

Jeg glæder mig til det fremtidige samarbejde og de mange udfordringer vi sammen skal tage fat på. Der er allerede taget hånd om, at Marianne får den fornødne introduktion til arbejdspladsen Godthåbsvej 15 og til arbejdet som næstformand.

En af de første opgaver vi skal tage fat på i politisk ledelse er, at fordele arbejds- og ansvarsområderne. Det er vigtigt at vi hurtigt kan melde ud, hvordan opgavefordelingen bliver i politisk ledelse.
 
Vi fik samtidig valgt 2 nye til bestyrelsen - som bestyrelsessuppleant tillidsrepræsentant Lisbeth Glaven fra Nybrogård i Københavns Amt og som ordinært bestyrelsesmedlem fællestillidsrepræsentant Poul Møller fra Bispebjerg Hospital.
 
På generalforsamlingen blev det besluttet med overvældende flertal, at vi ikke skal besætte den faglige sekretærpost, der blev ledig i juli måned.

Jeg er personligt glad for denne beslutning. Ikke mindst af økonomiske årsager, men også fordi vi har igangsat en proces, hvor vi bl.a. skal se på den politiske ledelsesstruktur i fremtiden.

Det er mit håb, at vi i løbet af det næste år får defineret, hvilke opgaver politisk ledelse skal tage sig af i fremtiden og hvilke opgaver medarbejderne skal tage sig af. På næste års generalforsamling skulle vi gerne kunne forelægge et foreløbigt resultat af vort arbejde.
 
Forbundet afvikler kongres i oktober måned næste år.  I forbindelse med forberedelsen til kongressen har forbundet udsendt et debatoplæg - Du og FOA i fremtiden - Syv skridt på vej mod kongressen og et nyt.

På generalforsamlingen var der opbakning til, at bestyrelsen tager fat på debatten sammen med fællestillidsrepræsentanterne og deres suppleanter i januar måned. Her skal vi drøfte, hvordan vi får delagtiggjort medlemmerne frem til kongressen. J

eg forventer at vi samtidig får drøftet fagforeningen arbejde med at skabe en nyt FOA Social- og Sundhedsafdeling i Storkøbenhavn. Et arbejde der nøje hænger sammen med udviklingen af et nyt FOA.
 
I 2004 skal vi i gang med forberedelserne til overenskomstforhandlingerne i starten af 2005. På generalforsamlingen var der opbakning til, at startskuddet bliver tillidsrepræsentantkonferencer i løbet af foråret 2004.
 
Det er vigtigt at vi får engageret medlemmerne mere end tidligere. Jeg ser frem til det forberedende arbejde og jeg er sikker på, at engagementet bliver større ikke mindst på grund af erfaringerne med Ny Løn og ikke mindst på baggrund af de nye arbejdstidsaftaler, der trådte i kraft i april måned.
 
På generalforsamlingen vedtog vi næste års budget. Et balanceret budget med en beskeden kontingentstigning.
 
I budgettet er ikke indregnet en forventet merudgift, som følge af, at regeringen sammen med Dansk Folkeparti har besluttet at stoppe statsstøtten til fagblade.

Når finansloven er vedtaget og taksterne til Post Danmark er kendte, så vil bestyrelsen se på, hvilke konsekvenser det får for fagforeningen og hvilke tiltag de skal tages.
 
Vi går et spændende arbejdsår i møde og jeg er overbevist om, at den nye bestyrelse vil gøre alt for at leve op til medlemmernes forventninger - så velkommen til alle til et nyt og arbejdsomt år!
 
Nederst en julehilsen til medlemmer m.m. fra bestyrelsen