$name

Målet er højt - men personalet rækker efter det

En spritny bo- og leve afdeling for borgere med demensdemente beboere åbnede 1. april på Plejehjemmet Torsbo i Ishøj Kommune. Dermed blev flere års drømme gjort til virkelighed, og det er en virkelighed, hvor personalegruppen har brudt med gamle arbejdstidsregler og metoder. 
 
af Merete Astrup
 
Da plejehjemmet Torsbo åbnede dørene til afdelingen for borgere med demens demensafdelingen, eller afsnit B som det kaldes, åbnede man også dørene for en helt anderledes måde at arbejde på. Væk med traditionelle aften- og dagvagter, væk med faggrænser og ind med personale team og fleksible arbejdstider.

Traditionelle stillingsopslag skiftede man ud med et åbent hus arrangement for interesserede jobansøgere med social- eller sundhedsfaglig baggrund. Arrangementet blev annonceret af Ishøj Kommune i en pressemeddelelse og i de lokale aviser.
 
Kompetencer og personlighed.
Mens det ellers kan knibe med at få kvalificeret personale til ældreplejen, fik Torsbo besøg af 60 potentielle ansøgere, da de holdt åbent hus i februar måned på byggegrunden.

Og de fik 60 ansøgere med forskellige baggrunde og uddannelser inden for social- og sundhedsområdet.

- Ansættelsesudvalget var herefter igennem en spændende proces. Vi skulle ansætte indenfor en fastlagt økonomisk ramme, og vi skulle vurdere ansøgernes faglige og personlige kvalifikationer, deres rolle i det kommende team samt de økonomiske konsekvenser af ansættelsen, fortæller Margrethe Thomsen, områdeleder.

På forhånd havde ansættelsesudvalget brudt med traditioner om, at en personalegruppe skal bestå af et bestemt antal personer fra nogle bestemte faggrupper. I stedet kiggede udvalget på kompetencer i forhold til de funktioner, der skulle til for at bygge et personaleteam op.
Og kompetencen personlighed var et væsentligt kriterium.

- Faglig viden er vigtig, men i vores arbejde med borgere med demensdemente bruger vi os selv meget, derfor er personligheden også meget vigtig, forklarer Henriette Christiansen, plejehjemsassistent og gruppeleder.  
  
Børnepædagog
En af de nyansatte er pædagog, og hun har hidtil kun arbejdet med børn.
- Vi ville gerne have den kompetence med i vores personaleteam.

Hendes pædagogiske baggrund og viden giver en anden måde at anskue tingene på.  Vi har ingen sygeplejersker, men vi har ansat social- og sundhedsassistenter, plejehjemsassistenter, social- og sundhedshjælpere og en beskæftigelsesvejleder, samt en køkken/rengøringsmedhjælp, fortæller Margrethe Thomsen.

Sammen med Henriette Christiansen og Lone Andersen, der er social- og sundhedsassistent og tillidsrepræsentant har hun udgjort en del af den faglige arbejdsgruppe, der har været med gennem hele udviklingsfasen.

Alle tre arbejdede tidligere på en traditionel afdeling på plejehjemmet.
Det var egentlig der, at interessen for at arbejde med demente beboere med demens udviklede sig.
For Lone Andersens vedkommende blev lysten til videreuddannelse vakt, da det gik op for hende, at hun faktisk kunne noget med denne beboergruppe.de demente beboere. Så hun er også plejehjemmet demenskonsulent.
 
Visitering
Forud for åbningen den 1. april ligger et par års planlægningsarbejde.   
- Vi har haft vores faglige viden repræsenteret hele vejen igennem. Vi har arbejdet sammen med arkitektfirmaet og de kommunale byggeteknikere. Det har været meget spændende, og vi har haft indflydelse på resultatet, siger Margrethe Thomsen.

Kommunens eksterne demenskoordinator har også været en vigtig faktor i opbygningen af afsnit B.  Koordinatoren er omdrejningspunktet i den indsats, som Ishøj Kommune har iværksat overfor demente ældre.

Det vil sige, det er hun kun indtil 1. januar 2003. I forbindelse med budgetlægning, for 2003 har det været nødvendigt at finde besparelser, hvilket indebærer at stillingen nedlægges. Når der skal findes besparelser, så er det vigtigt at finde røget i kommunens budgetbesparelser.

Det er de områder hvor besparelsen rammer mindst og da demens koordinatoren har gjort sit arbejde så godt, har det betydet, at flere af de ansatte nu er uddannet og klædt på til at overtage opgaven. Det er klart at man i en overgangsperiode kommer til at mangle det at kunne trække på koordinatorens megen erfaring og det er da også noget  de er kede af på Torsbo, men de er ikke nervøse.

- Vi skal nok klare os, med den personalegruppe vi har. Der hvor det kommer til at knibe, det bliver ude i hjemmeplejen, men det må vi se på så vi også på sigt løser denne opgave siger Margrethe Thomsen.

Lone Andersen tilføjer:
- Hvis vi kommer til at mærke noget, så bliver det på visiteringen hertil, fordi man ikke kan følge de ældre i hjemmeplejen på samme måde.

Beboerne til afsnit B, skal visiteres specielt til boafdelingen.
Der er plads til otte beboere, en aflastningsbeboer samt seks pladser i daghjemmet.
 
Tre dages intro.
Inden at beboerne flyttede ind, havde personalegruppen boet tre dage i det nye demensafsnit.
- Målet var, at vi lærte hinanden at kende samt at få en viden om kommunen og værdigrundlaget. Vi gjorde en del ud af at snakke værdier og holdninger, og vi ville finde en fælles faglig platform, siger de tre personaler.

Udover at fokusere på det faglige, tilberedte personalegruppen en middag sammen i det nye køkken, hvor personale og beboere fremover skulle tilberede mad.

Om aftenen underholdt de hinanden, og de overnattede også som de første i beboernes kommende hjem.

- Det gjorde vi for at prøve det fysiske miljø, vi skulle tilbyde den nye beboere, siger Henriette Christiansen.

Senere har alle i personalegruppen været på kursus om demens, så de uanset uddannelsesbaggrund har noget fælles at tage udgangspunkt i. 

Endvidere har alle fået fyldt individuelt på, så alle kan bestride de grundlæggende funktioner det kræver, at arbejde i et bo- levemiljø.

- Kernen i vores arbejde er, at stedet skal være så lig et hjem som muligt. Det vil sige, at beboerne selv er med til at lave mad og dække bord eller ordne have. Vi prøver at få dagen til at ligne en almindelig dag i et almindeligt hjem, siger Henriette Christiansen.
 
Ingen faste vagter
- Vi er sammen med beboerne hele tiden, det er jo personalet, der er de dementes holdepunkt. Derfor er det vigtigt, at de lærer os at kende. Vi er med alle vegne i stuerne, på gangene,  i haven, i køkkenet. Og de er med os. Vi har heller ikke noget personalerum, siger Lone Andersen.

Det tætte forhold mellem beboere og personale indebærer, at de på afsnit B har sløjfet faste dag, natte- og aftenvagter.

- Beboerne kan ikke lære os at kende, hvis vi er meget skarpt opdelte i nattevagter, aftenvagter og dagvagter. Så hos os kan man ikke få faste dag eller aftenvagter aften og nattevagter, det får ansøgere at vide. Vores arbejdstider er fra kl. 7-23 og dem skal alle deltage i på skift.

Vi arbejder fleksibelt, så nogle møder kl. 7.00, de næste kl. 8.00 og så fremdeles. Der ligger rapporteringer og vi sørger for at overlappe hinanden. Vi har den bedste bemanding midt på dagen og ud på eftermiddagen, hvor der sker mest.

Denne arbejdstilrettelæggelse betyder dels, at alle i personalegruppen deltager i alle funktioner i løbet af et døgn. Dels at beboerne møder hele personalet, forklarer Henriette Christiansen.

Når man vil arbejde i team, kan man ikke have en hierarkisk opbygning.
- I stedet bruger vi den enkelte medarbejders kompetence og det er husets holdning, at kompetencen skal videreudvikles, så den enkelte medarbejder bliver endnu bedre i teamet.

Jeg tror også, at det er på den måde, vi kan fastholde vores medarbejdere, og det bliver jo vores næste store opgave, siger Margrethe Thomsen. 
De har sat høje mål, men de rækker også efter det.  
 
Sansehave
Blandt de synlige resultater på indflydelsen er sansehaven. Anlægsgartneren har lagt den, men det er personalets ekspertise, der har foreslået at haven skule bevæge alle sanser. Så her er krydderdufte, og et rislevand "ikke et springvand, for det skaber uro, men rislevand skaber ro,".

Her er planter og buske som farver de forskellige årstider og hele sommeren har beboere og personale guffet jordbær, tomater og agurker.  
 
De stikker ikke af
Allerede efter tre måneder efter at beboere beboerne og personale flyttede ind i den nye afdeling, er der så godt som ingen af beboerne de demente beboere, der går fra stikker af.

Vi er sammen med beboerne hele tiden, så hvis der er optræk til noget, opdager vi det med det samme. Derudover bliver beboerne her, fordi de kender os, siger områdeleder Margrethe Thomsen. 
De har sat høje mål, men de rækker også efter det.