$name

Faglige udfordringer 

Året 2002 byder på flere faglige udfordringer - overenskomstforhandlingerne, de nye social- og Sundhedsuddannelser, herunder opskoling og arbejdskraftmangel for at nævne nogle af de vigtigste.

Af formand Palle Nielsen
 
Overenskomstforhandlingerne blev genoptaget i midten af januar måned, og det første
delforlig kom på plads. Organisationspuljerne kom på plads, så de specielle forhandlinger kan begynde.

Det er de  forhandlinger, som berører de enkelte faggrupper. Pengene strækker dog ikke til de store løft, så derfor vil der fortsat være stort pres på vore forhandlere for at sikre generelle lønstigninger til reallønsudviklingen i de kommende år.

Hvis viljen er til stede fra arbejdsgiverside, så kan der allerede ligge et færdigt overenskomstforlig, når infoa er på gaden.
 
En ny uddannelsesreform trådte i kraft ved årsskiftet. Vi har fået en ny social- og sundhedshjælper­ og  en ny social- og sundhedsassistentuddannelse.

Ti års erfaringer er nu resulteret i bedre og fornyede uddannelser, som blandt andet . a. betyder at uddannelserne er blevet forlængede, og der er indlagt almene fag. Uddannelserne er således kommet på niveau med andre erhvervsuddannelser. Det er vigtigt, at de nye uddannelser får et godt afsæt fra starten ikke mindst i praktikken.

Derfor en opfordring til arbejdspladserne om at sætte sig ind i uddannelserne og de mål, der gælder for eleverne. Det er vigtigt at praktikvejlederne bliver klædt godt på til denne nye opgave.

Fagforeningen vil gennem uddannelsesråd og fællesbestyrelser arbejde for, at skolerne tilbyder praktikvejlederkurser. Det er vigtigt at huske på, at reformen ikke følges op med efteruddannelse for de,  der er blevet uddannet gennem de sidste 10 år.

På det sidste har der været rejst en debat om engelsk på folkeskoleniveau som adgangskrav for ansøgere med anden etnisk baggrund,  for hvem engelsk ikke naturligt har været skolefag. Jeg skal kraftigt advare mod,  at der allerede fra starten lægges op til sænkning af niveauet.

Det er vigtigt, at huske på, at der er tale om ungdomsuddannelser. Denne debat vil blive fulgt op i det kommende nummer af infoa.
 
En del af uddannelsesreformen skulle være en ny tilrettet "opskolingsuddannelse" for de "gamle" grupper.

Det har ministeriet nu set stort på, og man har besluttet, at den gamle pskolingsuddannelse ikke skal ændres og forlænges i forhold til de nye uddannelser  men skal fortsætte uændret frem til  2005 Det er et uddannelsespolitisk fejltrin, men det er vigtigt hurtigst muligt at fa etableret nye opskolingshold.

Fagforeningen vil samtidig lægge op til at fa undersøgt hvor mange, der stadig ønsker at blive opskolet, således, at alle der ønsker det kan blive opskolet inden 2005.
 
Alle goder ideer og intentioner om indsatser og ressourcer til sygehusvæsenet og ældreområdet vil give store problemer først og fremmest på grund afarbejdskraftmangel.

Et fokus område som arbejdsgiverne og politikerne bliver nødt til at tage alvorligt. Det går ikke bare et henholde sig til faggrænseproblemer og manglende fleksibilitet og barrierer i overenskomsterne. Der er ikke barrierer, der er talentløshed fra arbejdsgiverne til at anvende mulighederne i arbejdstidstilrettelæggelsen. 

I 1999 blev aftalen om arbejdstidstilrettelæggelse udvidet, således at man kan aftale lokale regler med udgangspunkt i lokale forhold.

Fremtiden byder, at lederen i større grad tilgodeser medarbejdernes ønsker og behov. Vi har ikke alle samme ønsker på samme tidspunkt. Vores arbejdsliv er delt op i faser, hvor vi stiller forskellige krav til sammenhængen mellem arbejdsliv og familie- og fritidsliv.
 
Når arbejdsgiverne forstår, at bruge denne fleksibilitet, så giver det mere tilfredse medarbejdere og mere kvalitet i arbejdet og dermed bedre service for brugerne.

Senest har vi hørt om interessante tiltag i Sverige, med tre dage arbejde og tre dage fri - kaldet en 3-3 model. Vi vil bruge den kommende periode til at sætte fokus på sammenhængen mellem arbejdsliv og fritids- og familieliv og dermed bedre udnyttelse af arbejdskraften.
 
Jeg skal kraftigt opfordre dig til sammen med din tillidsrepræsentant at sætte disse vigtige faglige spørgsmål på dagsordenen på din arbejdsplads.