$name

Fagforeningen skal have holdninger

 

Fagforeningen skal sørge for at vi får noget mere i løn. Budskabet var klart fra generalforsamlingen. Men fagforeningen skal også have holdninger, og blande sig i den politiske debat og udvikling indenfor social- og sundhedssektoren.
 
Af Merete Astrup
 
For første gang i fagforeningens historie kunne formand, Palle Nielsen, byde velkommen til generalforsamling i Brøndby Hallen. Første gang var det også, at fagforeningens budget blev behandlet på den ordinære generalforsamling.

Det betød, at faglig sekretær Nanny Bisp havde lidt større "publikum" til sin fremlæggelse end, hun havde, dengang budgettet havde "sin egen" generalforsamling.

Godt 300 medlemmer havde fundet vej til Brøndby Hallen, hvor temaerne for debatten var somatikken, psykiatrien, ældreområdet og løn, som det er i den udsendte skriftlige beretning.
 
Ny organisation
I sin mundtlige beretning koncentrerede Palle Nielsen sig om den udvikling, eller reform om man vil, som er i gang i LO. Samt udviklingen i FOA, og i vores egen fagforening.

- Det er strukturelle og organisatoriske forandringer, der kommer til at berøre både tillidsfolkene og alle andre medlemmer. Derfor er det vigtigt, at vi får introduceret medlemmer og tillidsvalgte til det nye LO, sagde Palle Nielsen.

Et par af kernepunkterne i det nye LO: Organisationen skal matche de meget forskellige arbejdsvilkår, som folk har på det danske arbejdsmarked, samt ideen om at reducere tre hovedorganisationer i Danmark til én.

En ny fremtid for den danske fagbevægelse får også betydning for FOA's fremtid.
- Frem mod kongressen i 2004 er der sat gang i processer, som handler om, at FOA skal have indflydelse på samfundsudviklingen og sætte fingeraftryk på fremtidens velfærdssamfund.

- Og det drejer sig om KTO's rolle i fremtiden. Vi skal sikre et forhandlingsfællesskab, der samtidig bringer overenskomsterne tættere på medlemmerne, sagde Palle Nielsen.

Derudover lægges der op til at udvikle arbejdspladsfællesskaber og faglighed.
- Både udviklingen i LO og FOA får stor betydning for vores egen fagforening. Derfor vil vi også i det kommende år opleve, at der sker forandringer, bebudede Palle Nielsen.

Han lagde blandt andet vægt på, at fagforeningen skal fremstå som en professionel serviceorganisation, som betyder, at der bliver nye roller og kompetencer både hos politikere og ansatte på Godthåbsvej 15.

- Vi har tilsluttet os forbundets værdisæt, som består af 5 værdier:
Nytænkning, handling, ansvarlighed, samarbejde og respekt.
Vi glæder os til at komme i gang, sagde Palle Nielsen
 
Politisk mobilisering
Herefter var ordet frit, og Lillian Hammersdal sagde:
- Der er mange gode ting i Palles beretning, men jeg synes ikke, at vi skal brede os så meget ud. Min fagforening skal varetage mine interesser, og det er min løn. Hvis vi vil have medlemsfremgang, så skal vi skaffe os en højere løn, det hænger sammen.

Mari- Ann Petersen, FTR, hjemmeplejen i Valby, havde en anden opfattelse:
- Vi skal have maksimal indflydelse på udviklingen. Derfor skal vi mobilisere politisk, og der er faktisk mange ting i gang.

"Fagligt ansvar for fælles velfærd", er et netværk bestående af 72 fagforeninger og forbund. Der har været afholdt landsdækkende tillidsmandsmøder i Silkeborg og Århus med deltagelse af flere hundrede tillidsfolk.

Netværket har arrangeret demonstrationerne og de store faneborge.
I København har "Fagligt ansvar" og LO Storkøbenhavn startet et fælles netværk.

Vi skal diskutere ude på arbejdspladserne, som vi gjorde engang. Hvis vi bliver bedre til at diskutere velfærd og politik, og får fortalt om FOA's holdninger, så vi ikke altid kun snakker overenskomster, og det der er så svært at forstå, så er jeg sikker på, at vi får medlemstallet til at stige igen.

Den mundtlige beretning blev godkendt.
 
Somatik og psykiatri
Temadebatterne viste sig at være en god idé. Det var engagerede indlæg der kom. 

Om sygehusudviklingen sagde Ebba Johansen, TR i Vallensbæk:
- Vi skal absolut blande os i den politiske udvikling.

Jeg tænker blandt andet på lukningen af de små sygehuse. Det er muligt, at der kan lukkes nogle sygehuse, men alt kan altså ikke klares på højt specialiserede sygehuse. Vi skal da komme med vores holdninger.

Jean Petersen, TR på Kirsebærhavens plejehjem:
- Vi skal holde fast i det hele menneske. Derfor skal vi arbejde sammen mellem primærsektoren og sygehusene. Her tænker jeg på sammenhængen mellem overbelægning på sygehusene, og de gamle mennesker, der venter på en plejehjemsplads.

Der er tale om mennesker, der ikke kan komme videre i systemet. Det skal vi fortælle politikerne.
Om psykiatrien sagde Karin Bargholz, TR, Bispebjerg Socialcenter:
- Et godt og tæt samarbejde mellem de psykiatriske hospitaler og voksenteam vil betyde, at vi kan fortælle, hvordan de psykisk syge har haft det hjemme, inden de blev indlagt, og omvendt, når de udskrives fra hospitalet.
 
Ældreområdet
Fritsvalgsordninger fylder meget i ældreplejen, og Charlotte Strangaard, TR i Tårnby, sagde:
- Hvad sker der, når de ældre vælger en privat ordning, og deres private ordning bliver syg.

Skal vi, kommunalt ansatte, så stille op og vikariere for de fritvælgere, der har valgt os fra. Må vi så gerne komme?

Søren Larsen, TR i enhedsplejen i Bagsværd, om private vikarbureauer:
- Vi er selv med til at styre udviklingen, fordi vi selv melder os til de private vikarbureauer.

Hvis ikke vi gjorde det, ville de private bureauer jo mangle arbejdskraft. Lønnen er højere, ja, men jeg er ikke helt sikker på, at den holder ved en nøjere beregning. Men under alle omstændigheder skal vi have hævet vores løn, for løn hænger sammen med status. Højere løn betyder også højere status.
 
Løn
Dermed bevægede Søren sig over i løndebatten, hvor flere sagde det samme som ham. Vi skal have mere i løn, for det giver status.

Begejstringen var bestemt ikke entydig om ny løn.
Nogle mente, ganske enkelt, at ny løn er noget møg. Der er kun én solidarisk lønpolitik, det er en klækkelig højere grundløn til alle.

Andre mente, at man godt kan bruge ny løn:
- Men den er ikke skabt til basismedarbejdere, derfor er det vigtigt at arbejde for dem, sagde Søren Larsen.
 
Poul Hansen, FTR, Bispebjerg Hospital:
- Hvis ny løn skal måles på succeskriteriet hos TR, så har fanden skabt den.
Men jeg mener, vi kan bruge ny løn, hvis vi forstår at værdsætte os selv.

Med andre ord, man må gerne prale, som Jonna Abrahamsson, faglig sekretær, udtrykte det.
Annie Andersen, KAS Glostrup, var forarget over, at hendes fagforening havde forhandlet hendes løn ned.

- Jeg er nattevagt, og jeg får mindre i løn nu, end jeg fik, før jeg blev opskolet. Jeg når at blive pensionist, inden jeg, med de nye tillæg, kommer op på det samme, som jeg ville have på den gamle tillægsordning.

Tina Knark, Vigerslevhus:
- Jeg forstår ikke fagforeningens holdning til, at de ufaglærte ikke må få kvalifikationstillæg. Jeg har ufaglærte, der er pædagogstuderende, sygeplejestuderende og sågar en psykologistuderende, der også er plejer og sygehjælper.

Jonna Abrahamsson, sagde i sin replik:
- Jeg forstår ikke, at der er problemer med at indplacere den psykologistuderende.

Vores problem er de sygeplejestuderende, der via deres hjemmeside opfordres til at kræve løntillæg, så de på deres sidste semester får, hvad en social- og sundhedsassistent kan få på sidste løntrin.
Efter tre timers god debat valgte generalforsamlingen ny bestyrelse.