$name

Vi er ikke pampere

Af formand Palle Nielsen
 

Svindel og pamperi i forbund og fagforeninger. Overskrifter som jævnligt får spalteplads i medierne og i den seneste tid med forbundet SID som aktør. Svindel er en alvorlig sag, hvor det er politiet og anklagemyndigheden, der må tage stilling til om, der er fortaget strafbare handlinger.
Pamperi er en mere følelsesladet debat om moral og etik om de fagforeningsvalgtes forvaltning af medlemmernes penge. 

 Jeg vil gerne advare mod, at man generaliserer og gør hele fagbevægelsen til pampere. Det er simpelthen ikke korrekt. Når det er sagt, vil jeg understrege: vi skal ikke undlade kraftigt at tage afstand fra handlinger, der har karakter af at handle for egen vindings skyld. De der gør det, rammer jo hele fagbevægelsen.
 
Vi skal hele tiden være åbne for at se indad i egen organisation. Har vi selv rent mel i posen? Hos os har bestyrelsen ansvar overfor medlemmerne og generalforsamlingen, og den skal være med til at sikre, at den daglige ledelse efterlever fagforeningens love og de beslutninger og arbejdsgange vi har med omgang af medlemmernes penge.

Vores budgetter og regnskaber skal være gennemskuelige og vores revisorer skal løbende tilse, at pengene anvendes efter bestyrelsens og generalforsamlingens beslutninger.
 
Jeg kan på bestyrelsens vegne garantere, at pamperi ikke forekommer her i fagforeningen. Jeg kan både moralsk og etisk stå inde for vores måde at forvalte medlemmernes penge på. Nogen har vist nok ved lejlighed kaldt mig for en "fedtet" formand. Det har jeg det helt fint med. Jeg fornemmer da også medlemmernes tillid til min og bestyrelsens måde at forvalte på.

Vi har nogle gode faglige og saglige beslutninger i fagforeningen på områder, hvor der anvendes penge i forbindelse med daglig ledelses og bestyrelsens virke. Som eksempel er det generalforsamlingen, der beslutter hvad daglig ledelse skal have i løn. Vi sikrer løbende, at vi ikke anvender midler - honorar til bestyrelsen, diæter, kørselsgodtgørelse m.m. - der er i strid med lovgivningen.

Et eksempel, hvor vi fraviger mange andre fagforeninger, er at vi har fravalgt store receptioner for valgte politikere ved runde fødselsdage og jubilæer. Det betragter vi som et personligt anliggende.
 
Mange spørger sikkert, om vi har "SID-tilstande" i forbundshuset på Staunings Plads. Forbundsformand Dennis Kristensen er konfronteret med spørgsmålet på FOA's hjemmeside: I dialog med formanden.

Jeg har fuld tillid til, at vi i forbundet ikke har noget "fejet ind under gulvtæppet".
Jeg synes, det er rigtigt, at Dennis som ny forbundsformand vil sikre sig, at forbundet har de fornødne beslutninger, forretningsgange og kontrolsystemer m.m.. Oplysning og åbenhed overfor medlemmerne er det bedste redskab mod mistænkeliggørelse.

Sådan bør det naturligvis være, når man har så tillidsfuldt et job, som at forvalte medlemmernes penge. Inge tvivl om det.

Men der er nogle, der har politisk interesse i at gøre alt for at sætte fagforeninger og fagbevægelsen i et dårligt lys Jeg skal kraftigt anbefale, at du er med til at imødegå disse kræfter ved at gå i dialog, når du bliver konfronteret med disse ofte meget generelle beskyldninger.

Ingen har gavn af, at alt bliver generelt, det kan ende i ansvarsforflygtigelse. Men vi har alle gavn af, at der bliver taget hånd om de konkrete problemer, der eksisterer.