Mistet offererstatning kan koste dig tusindvis af kroner

Erstatningsnævnet har i løbet af 2014 ændret praksis vedrørende dispensation fra kravet om politianmeldelse, når det drejer sig om pleje-, behandlings- eller undervisningspersonale, som har været udsat for vold, trusler eller krænkelser på arbejdet.

Det betyder for vores medlemmer, at det fremover kan blive svært at få tilkendt erstatning ved Erstatningsnævnet, hvis hændelsen ikke bliver politianmeldt indenfor 72 timer.

De problemstillinger og dilemmaer, der knytter sig til kravet om politianmeldelse af børn og unge, og de udfordringer, det giver for det pædagogiske relationsarbejde og tillidsforholdet mellem personale, forældre og børn/unge, har været diskuteret i PMF Fyns bestyrelse og på tillidsmandsmøder i alle de fynske kommuner.

Det er PMF Fyns klare opfattelse, at det er ledelsens pligt og ansvar at indgive politianmeldelse indenfor 72 timer. Det skal aldrig være den enkelte ansattes ansvar.

På den baggrund har vi med vedhæftede brev rettet henvendelse herom til samtlige fynske kommuner, og pt. afventer vi deres svar.

Kommer du i en situation, hvor du føler, du står alene med vurderingen af, om der skal ske politianmeldelse eller ej, så ret omgående henvendelse til PMF Fyn.