Ret til ligebehandling for gravide elever fastslået i Højesterets dom

Trods flere års forsøg fra Kommunernes Landsforening (KL) på at trække sagsbehandlingen af elevsager vedrørende manglende forlængelse af uddannelsesaftaler i forbindelse med barsel i langdrag er der d. 21. januar i år endelig faldet en afgørelse. Kontakt os, hvis du selv har været gravid og stået uden forlængelse af din uddannelsesaftale, og kender du nogen i en lignende situation, så giv dem PMF Fyns telefonnummer og vores opfordring til at henvende sig.

Forholdet er afgjort ved en dom i Højesteret, som fastslog, at en elev, der bliver gravid, og som påbegynder barselsorlov, inden uddannelsesaftalen er udløbet, kan kræve, at aftalen forlænges i nødvendigt omfang.

Arbejdsgiveren og eleven skal i første række forsøge at opnå enighed om en forlængelse af uddannelsestiden. Initiativet til en drøftelse heraf vil naturligt komme fra den gravide elev, men arbejdsgiveren har i kraft af sin pligt til oplæring en forpligtelse til at søge afklaret, om der er behov for forlængelse, og om nødvendigt indbringe spørgsmålet for det faglige udvalg.

Krav på godtgørelse og restuddannelsesaftale
Dommen betyder, at hvis du selv eller en, du kender, er eller har været gravid under sin uddannelse til pædagogisk assistent, og der ikke er sket forlængelse af uddannelsesaftalen til trods for, at der fra elevens side er fremsat ønske om det, så kan der kræves en godtgørelse.

For elever, der fortsat ikke har færdiggjort deres uddannelse (aktuelle sager), kan der rejses krav overfor arbejdsgiver om indgåelse af restuddannelsesaftale med virkning fra nu og indtil det tidspunkt, hvor uddannelsen kan forventes afsluttet.

For sager, hvor forholdet ligger forud for d. 21. januar i år, vil PMF Fyn i begge de to ovennævnte sagstyper, hjælpe vores medlemmer med at rejse krav om godtgørelse svarende til 2 måneders løn, jf. Højesterets dom af 21. januar 2015. Vi har på nuværende tidspunkt allerede indgivet forslag om forlig med godtgørelse i de to lokale forhold, som vi på elevernes vegne har indklaget til PASS tilbage i 2013, og det er vores forventning, at kommunen melder positivt tilbage snarest.

I tilfælde, hvor arbejdsgiver afviser at forlige sagen og/eller indgå aftale om restuddannelsesaftale, vil der efter forbundets opfattelse være tale om opretholdelse af den retstilstand, som er etableret i strid med ligebehandlingsloven og erhvervsuddannelsesloven, og dette vil PMF Fyn og FOA kunne forfølge som (fortsat) stridende mod erhvervsuddannelsesloven og ligebehandlingsloven.  I sådanne sager vil der efter forbundets opfattelse være tale om et højere godtgørelsesniveau end de to måneders løn som Højesteret fastlagde for manglende forlængelser af uddannelsesaftaler inden 21. januar 2015.

Det er med Højesterets afgørelse ikke afgørende om kommunens afslag på forlængelse er indgivet som en klage til PASS, men det er dog en forudsætning, at vi kan dokumentere, at eleven har ønsket at få forlænget sin uddannelsesaftale. I sager, hvor eleven ikke har ønsket forlængelse fordi hun har ønsket at holde en pause fra uddannelsen, kan der ikke kræves godtgørelse.