Lockout på skoleområdet

Kommunernes Landsforening har varslet lockout overfor lærerne.
Vi får mange spørgsmål i forhold til hvordan man som pædagogisk assistent eller pædagogmedhjælper skal forholdes hvis lockouten bliver en realitet.

Indledning

Denne vejledning søger at give svar på de mest oplagte spørgsmål, du som PMF Fyn-medlem på en konfliktramt arbejdsplads kan have, hvis lockouten af lærerne bliver en realitet.
Lockouten kan tidligst træde i kraft den 1. april 2013. Da forhandlingerne er brudt sammen, videreføres forhandlingerne nu i Forligsinstitutionen. Her har Forligsmanden mulighed for at udsætte konflikten.

Hvilket arbejde er omfattet af lockouten?

Det arbejde, der skulle have været udført af de lærere, der er lockoutet, er konfliktramt arbejde og skal ikke udføres af andre.

Hvilket arbejde skal du som PMF Fyn-medlem udføre under en lockout mod lærerne?

PMF Fyns medlemmer skal forholde sig neutrale under en lockout og må ikke påtage sig andet og mere arbejde, end hvad de sædvanligt har beskæftiget sig med, ligesom sædvanligt arbejdstempo skal opretholdes.

Dette betyder eksempelvis, at du som pædagogmedhjælper i SFO’en ikke kan sættes til at passe de børn, som de lockoutede lærere skulle have undervist i skolen. Der kan i SFO’en alene passes de børn, der er indmeldt i SFO’en og pasning kan alene ske inden for SFO’ens normale åbningstid.

Er du pædagogmedhjælper/undervisningsassistent, der arbejder i skolen og normalt deltager i undervisningssituationen sammen med en lærer, skal du ikke overtage ansvaret for klassen alene, men varetage dine sædvanlige opgaver, hvis eksempelvis undervisningen varetages af en tjenestemandsansat lærer.

Hvis der ingen lærer er, kan du ikke pålægges at gennemføre undervisning for børnene. Undervisningen er konfliktramt arbejde.

Undervisningsassistenterne kan blive pålagt at føre tilsyn med klassen. Når undervisningen er aflyst pga. lockout, er det forbundets opfattelse, at der alene kan pålægges undervisningsassistenterne tilsyn med et reduceret antal elever. Du kan derfor som PMF Fyn-medlem ikke pålægges at føre tilsyn med børnene i større omfang end det tilsyn, du sædvanligvis kan pålægges at varetage; dvs. tilsynet i dine allerede skemalagte timer.

Varetagelse af større tilsyn end sædvanligt ville være konfliktramt arbejde og dermed en støtte til kommunernes lockout mod lærerne.
Er du PMF Fyn-medlem og ansat med ansvar for undervisningen og aflønnet i henhold til den såkaldte Skive-aftale, må du alene udføre den del af undervisningen, som du sædvanligt udfører i henhold til din tjenesteplan. PMF Fyns medlemmer på folkeskoleområdet er ikke omfattet af KL’s lockoutvarsel.

Hvis du mener, at det arbejde, du bliver pålagt at udføre, er konfliktramt, er det vigtigt at gøre arbejdsgiver opmærksom herpå. Hvis arbejdsgiver fastholder, at arbejdet skal udføres, må du – under protest – efterleve dette, og så skal du straks inddrage PMF Fyn. Det kan i en sådan situation være en god ide at bede ledelsen om skriftligt at formulere pålægget og beskrive arbejdsopgaven.

Det er vigtigt, at PMF Fyns medlemmer ikke udfører konfliktramt arbejde og dermed støtter arbejdsgiverens kamp mod lærerne.

Kan PMF Fyns medlemmer blive sendt hjem eller flyttet til andet arbejdssted?

Hvis det kommer på tale at hjemsende dig på grund af lockouten, kan det som udgangspunkt kun ske med fuld løn.
Hvis du har overskydende timer på din afspadseringskonto, kan din arbejdsgiver under iagttagelse af overenskomstens varslingsregler pålægge dig at afspadsere disse timer.
Måske vil din arbejdsgiver have ønske om at ændre dit tjenestested midlertidigt? F.eks. vil arbejdsgiver kunne pålægge dig at udføre dit arbejde på en anden institution end normalt. Forudsætningen for, at det kan lade sig gøre, er fortsat, at der er tale om dine sædvanlige arbejdsopgaver i sædvanligt omfang. Du kan som nævnt ikke pålægges at udføre det arbejde, som de lockoutede lærere skulle have udført.

Kan PMF Fyns medlemmer pålægges at holde ferie?

Din arbejdsgiver kan ikke uvarslet pålægge dig at afholde tilgodehavende ferie. Afholdelse af restferie skal varsles med minimum en måned. Afholdelse af hovedferie skal varsles i overensstemmelse med ferieaftalens bestemmelser med minimum tre måneders varsel.

Kan PMF Fyns medlemmer nedlægge arbejdet i sympati med de lockoutede lærere?

Hvis PMF Fyns medlemmer nedlægger arbejdet, vil det blive betragtet som en overenskomststridig arbejdsnedlæggelse, og forbundet vil blive indkaldt til fællesmøde efter reglerne herom. Der kan pålægges deltagere i overenskomststridige arbejdsnedlæggelser bod.

Hvad sker der med uorganiserede kolleger på konfliktramte arbejdspladser?

Det er vigtigt, at eventuelle ikke-medlemmer oplyses om, hvilken betydning det har, at der ikke udføres konfliktramt arbejde under lockouten.

Hvad gør man, hvis der er uenigheder med arbejdsgiver der vedrører lockouten?

Hvis der er en TR eller FTR på området bør hun straks inddrages. Hvis uenigheden fortsat består efter drøftelse mellem den lokale leder og TR, skal PMF Fyn inddrages. Hvis PMF Fyn ikke kan opnå enighed med din arbejdsgiver kan afdelingen inddrage forbundet.

OBS!

Hvis du er i tvivl, måske fordi du har en særlig ansættelse f.eks. i en privat institution eller i en kombinationsstilling, så kontakt din tillidsrepræsentant eller PMF Fyn