MED-aftale

TR/AMR skal inddrages i tilrettelæggelsen af vagtplaner, og især hvis der er tale om skiftende arbejdstider, lange vagter og natarbejde, er det vigtigt at I inddrages. Få anbefalinger til hvad man skal være opmærksom på i tilrettelæggelsen af arbejdet.

Den årlige arbejdsmiljødrøftelse.

Én gang om året skal I have en drøftelse i arbejdsmiljøorganisationen på arbejdspladen/i MED, hvor I beslutter, hvad I særligt skal have fokus på omkring arbejdsmiljøet i det kommende år. Se hvad dine opgaver er som arbejdsmiljørepræsentant i forbindelse med arbejdsmiljødrøftelsen.

Hvem skal deltage i arbejdsmiljødrøftelsen?

Arbejdsmiljørepræsentanten og de øvrige medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen skal deltage i arbejdsmiljødrøftelsen.

Hvem har ansvaret for afholdelse af den årlige arbejdsmiljødrøftelse?

Din arbejdsgiver har ansvaret for, at der hvert år bliver gennemført en arbejdsmiljødrøftelse, men vær med til at huske din arbejdsgiver på, at drøftelsen skal afholdes.

Før drøftelsen

Forbered dig – gerne sammen med dine kolleger og eventuelle øvrige arbejdsmiljørepræsentanter og tillidsrepræsentanter.

Orienter dig i jeres APV

Du/I skal have gennemlæst jeres APV og kende de vigtigste problematikker og efterfølgende skrive dem ind i dagsordenen.

Spørg din PMF Fyn til råds om relevante emner

Få hjælp hos PMF FYN i forhold til råd om konkrete arbejdsmiljøemner, der kan være relevante at tage op til arbejdsmiljødrøftelsen.

Find ud af om HovedMED har emner på dagsordenen

Hvis der allerede er foreslået konkrete emner i HovedMED, som I skal behandle ved den årlige arbejdsmiljødrøftelse (fx. voldsforebyggelse, håndtering af stress eller lignende), skal du sørge for at de emner kommer på dagsordenen.

Brug Arbejdstilsynets guides til forberedelsen

Hvis I skal drøfte emner om arbejdsulykker, psykisk arbejdsmiljø og muskel- og skeletpåvirkninger, kan du bruge Arbejdstilsynets guides til hvordan, emnerne kan indgå i drøftelsen.

Lav en dagsorden

Tilbyd din leder at I sammen laver en dagsorden, hvor I også gerne involverer de øvrige medlemmer af arbejdsmiljøgruppen og/eller arbejdsmiljøudvalget. Til den årlige arbejdsmiljødrøftelse i arbejdsmiljøorganisationen skal I have følgende på dagsordenen:

 • I skal tilrettelægge, hvad I vil samarbejde om i det kommende år omkring arbejdsmiljøet - også kaldet sikkerhed og sundhed.
 • I skal fastlægge, hvordan samarbejdet omkring arbejdsmiljøet skal foregå – altså på hvilken måde I skal samarbejde, hvor tit I skal mødes, og hvordan I sammen kan nå målene.
 • I skal vurdere, om det foregående års mål er nået.
 • I skal fastlægge mål for det kommende års samarbejde.

Overvej hvad du vil opnå på mødet

Ofte sker der det, at man kommer godt forberedt, men man har glemt den sidste og vigtige del af forberedelsen: Hvad er vigtigt at få ud af mødet? Husk at overveje dette inden drøftelsen.

Under drøftelsen

På mødet har du tre primære opgaver:

 • Du skal være med til at sikre, at I opnår et så godt et arbejdsmiljøfokus for det kommende år som overhovedet muligt.
 • Du skal sikre, at I forholder jer til, hvordan jeres kolleger orienteres om og inddrages i jeres tiltag, initiativer, mødeplaner osv.
 • Du skal sikre, at I har jeres aftaler på skrift – gerne et referat. Husk, at det skal fremgå tydeligt, hvad I har aftalt, hvornår I skal mødes igen, og hvem der gør hvad i mellemtiden.

Efter drøftelsen

Skriv referat fra drøftelsen

Arbejdsmiljørepræsentanten skal sikre, at der bliver udarbejdet et brugbart referat af aftalerne omkring det kommende års arbejdsmiljøindsats og samarbejde, så I har et fælles billede af hvad, hvilke indsatsområder der er aftalt og hvem der gør hvad.

Dokumentér at I har afholdt arbejdsmiljødrøftelsen

Din arbejdsgiver skal skriftligt kunne dokumentere, at der har været en arbejdsmiljødrøftelse inden for det seneste år, hvis Arbejdstilsynet kommer på besøg.  I afgør selv, hvordan I vil dokumentere, at I har holdt drøftelsen. I kan fx notere i jeres ArbejdsPladsVurdering (APV), hvornår drøftelsen fandt sted samt hvem der deltog, eller I kan bruge Arbejdstilsynets skema.

Fortæl dine kolleger om det kommende års arbejdsmiljøindsatser

Efter mødet skal du være med til at fortælle kollegerne om, hvad der skal ske på arbejdsmiljøområdet det næste år.

Følg op på de aftaler I lavede til drøftelsen

Du skal løbende følge op på de aftaler, der blev indgået på mødet.

Opgaver i LokalMED

Hvis du er AMR eller TR i det lokale MED-udvalg skal du være med til at aftale en række retningslinjer:

 • Aftale retningslinjer for fremlæggelse af institutionsbaseret sygefraværsstatistik samt opfølgning på sygefravær.
 • Aftale retningslinjer for udarbejdelse af handlingsplaner, hvis der konstateres problemer APV. Hvis arbejdsmiljøarbejdet ikke varetages af MED-udvalget skal handlingsplanerne drøftes i arbejdsmiljøudvalget.
 • Afhængig af beslutningen i HovedMED, skal du være til at aftale retningslinjer for arbejdspladsens samlede indsats for at identificere, forebygge og håndtere problemer i tilknytning til arbejdsbetinget stress.
 • Afhængig af beslutningen i HovedMED, skal du være til at aftale retningslinjer for arbejdspladsens samlede indsats for at identificere, forebygge og håndtere problemer i tilknytning til forekomsten af vold, mobning og chikane – herunder fra 3. person – i tilknytning til udførelsen af arbejdet.

Opgaver i HovedMED

Hvis du er AMR er TR i HovedMED, så skal du være med til at indgå en række aftaler omkring trivsel. Her skal du bl.a.:

 • Aftale retningslinjer for indhold og opfølgning på trivselsmålinger
 • Aftale retningslinjer om sygefraværssamtaler.
 • Sikre, at der aftales retningslinjer for arbejdspladsens samlede indsats for at identificere, forebygge og håndtere problemer i tilknytning til arbejdsbetinget stress.
 • Sikre, at der i regionen aftales retningslinjer for arbejdspladsens samlede indsats for at identificere, forebygge og håndtere problemer i tilknytning til forekomsten af vold, mobning og chikane på arbejdspladsen – herunder fra 3. person – i tilknytning til udførelsen af arbejdet.
 • Aftale retningslinjer vedrørende sundhed.
 • Drøfte fra hvilken aldersgruppe tilbudspligt om seniorsamtaler indtræder.

Sikre at ledelsen redegør for budgettets konsekvenser for arbejds- og personaleforhold, herunder eventuelle konsekvenser i forhold til sammenhængen mellem ressourcer og arbejdsmængde.