Det Sociale kapitel

Rammeaftalen om det sociale kapitel er en del af overenskomsten og blev senest fornyet ved overenskomstforhandlingerne i 2005.

Rammeaftalen om det sociale kapitel danner rammerne for medarbejderinddragelse ved en forebyggende indsats, arbejdsfastholdelse og integration af ledige og personer med nedsat arbejdsevne.

Der skal foretages overordnede drøftelser i kommunens øverste MED-udvalg af den samlede indsats i kommunen. På arbejdspladsniveau skal de overordnede politikker følges op med konkrete bestemmelser om forhandling og aftaleindgåelse ved oprettelsen af job til Personer med nedsat arbejdsevne og ledige. I de fleste af de fynske kommuner er arbejdsfastholdelse, sygesamtale samt retningslinjer for ansatte med særlige behov.

Én gang årligt skal der i kommunen øverste MED-udvalg, HovedMED foretages en generel og overordnet drøftelse, herudfra faslægge af retningslinjer for beskæftigelse af personer på særlige vilkår og ledige / ekstraordinært ansatte. (Ledige i job med løntilskud og andre i tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats).

I lovgivningen er der fastlagt bestemmelser for medarbejderinddragelse i forbindelse med etablering af løntilskudsjob, aktivering, virksomhedspraktik og fleksjob. I rammeaftalen er der fastlagt supplerende bestemmelser om medarbejderinddragelse mv. ved etablering af løntilskudsjob for dagpengeberettigede ledige, ansatte i skånejob samt for revalidender.

Ved etablering af løntilskudsjob for øvrige målgrupper – f.eks. kontanthjælpsmodtagere er bestemmelserne om medarbejderinddragelse mv. alene fastlagt i lovgivningen. I rammeaftalen er der desuden fastlagt bestemmelser om medarbejderinddragelse ved etablering af virksomhedspraktik, samt ved ansættelse af personer i fleksjob.

Drøftelser i HovedMED.

Ved den årlige drøftelse i HovedMED skal følgende punkter drøftes:

  • Retningslinjer for beskæftigelse af personer med nedsat arbejdsevne og udefra kommende ledige.
  • Retningslinjer og konsekvenser for de øvrige ansatte, herunder en sikring af, at fortrængning eller udstødelse af allerede ansatte ikke finder sted.
  • Antallet af personer med nedsat arbejdsevne og ledige, som er ansat eller aktiveret på virksomheden ved ansættelser med løntilskud eller virksomhedspraktik.
  • Det generelle indhold af forløbene, herunder afklarende og opkvalificerende elementer.

Drøftelser på arbejdspladsen

Det er vigtigt, at man på den enkelte arbejdsplads drøfter retningslinjerne for ansættelse af ledige og personer med nedsat arbejdsevne. Dette kan ske ved drøftelse af følgende punkter:

  • Hvordan en nettoudvidelse af antallet af ansatte ved ansættelser af ledige med løntilskud sikres.
  • Hvordan den lediges job plan passer til arbejdet på den enkelte arbejdsplads.
  • Hvordan ledige og personer med nedsat arbejdsevne introduceres til arbejdspladsen. (Rammeaftale)