AMRs rolle

Arbejdsmiljørepræsentantens rolle

Din rolle som arbejdsmiljørepræsentant er at skabe rammer for, at kollegerne inddrages i en dialog om udvikling af arbejdspladsen, og du har et godt samarbejde med din leder i arbejdsmiljøgruppen.

Det er vigtigt, at arbejdsmiljøet kommer på dagsordenen hos alle medarbejdere, så det bliver synligt. Du skal derfor indgå i et tæt samarbejde med ledelsen og tillidsrepræsentanten på din arbejdsplads.

Forbedring af arbejdsmiljøarbejdet stiller krav til dialogen og samarbejdet på arbejdspladsen.

I sidste ende ligger ansvar hos din leder/arbejdsgiver.

Du skal som arbejdsmiljørepræsentant gennemgå en obligatorisk arbejdsmiljø uddannelse.

Arbejdsgiveren skal stille den nødvendige tid og de nødvendige midler til rådighed for arbejdsmiljørepræsentant.

Arbejdsmiljørepræsentant er beskyttet på samme måde som tillidsrepræsentanten.

Tillidsvalgtbeskyttelsen

Hvem er omfattet af tillidsmandsbeskyttelsen?

Tillidsrepræsentanter og deres suppleanter er omfattet af den særlige beskyttelse. Det samme er arbejdsmiljørepræsentanter. For arbejdsmiljørepræsentanter er der ikke noget lovkrav om, at der skal vælges en suppleant. Alligevel er det aftalt i flere kommuner og regioner, at det gør man. De steder skal man via en aftale med arbejdsgiveren sikre sig, at suppleanterne er omfattet af tillidsrepræsentantbeskyttelsen, ellers er de det ikke.

Repræsentanter i et MED-udvalg, der ikke er valgte tillidsrepræsentanter eller arbejdsmiljørepræsentanter, er også omfattet af den særlige beskyttelse, ligesom deres suppleanter er det.

Din beskyttelse mod afskedigelse.

Som tillidsvalgt er du bedre sikret mod afskedigelse end andre ansatte, da du af og til må gå ind i konfliktsituationer med ledelsen og derfor kan komme i en mere udsat position end dine kolleger. Derfor er du som tillidsvalgt omfattet af en særlig beskyttelse mod afskedigelse.

Der skal være 'tvingende årsager' til stede, for at en afskedigelse kan finde sted.

Der skal foreligge det, der hedder 'tvingende årsager', for at du som tillidsvalgt kan afskediges. Det er almindelig opfattelse, at der "skal meget til" før der er tale om tvingende årsager. Tvingende årsager kan fx være:

  • At den institution, du arbejder på bliver nedlagt og alle bliver afskediget.
  • At du er syg i så lang tid, at din sygdom udgør et problem for driften på arbejdspladsen.

Afskedigelse på grund af arbejdsmangel.

Hvis du som tillidsvalgt afskediges på grund af arbejdsmangel, skal arbejdsgiver kunne dokumentere, at han eller hun ikke lige så godt kunne have afskediget en anden medarbejder. Det hedder sig derfor, at tillidsvalgte skal afskediges som "den sidste blandt ligemænd."

Arbejdsgiver har bevisbyrden for, om der foreligger tvingende årsager.

Det er arbejdsgiver, der har bevisbyrden for, om der er en tvingende årsag til stede, og om der dermed er grundlag for en afskedigelse. Som tillidsvalgt kan du dog ikke blive afskediget, uden der først har fundet en forhandling mellem arbejdsgiver og FOA sted.

Du har krav på et længere opsigelsesvarsel end dine kolleger.

Som tillidsvalgt har du krav på et opsigelsesvarsel på op til 3 måneder? udover dit normale opsigelsesvarsel. Det vil sige at man som tillidsrepræsentant har mellem 6 og 9 måneders opsigelsesfrist, alt efter hvor lang tid man har været ansat.

Du kan kræve godtgørelse, hvis din afskedigelse er uretmæssig.

Hvis du bliver fyret uretmæssigt, dvs. hvis der ikke er tvingende årsager til stede, kan du kræve op til 12-18 måneders løn i godtgørelse.