Afdelingen

På afdelingsniveauet finder vi følgende kompetente organer og poster:

 • Afdelingsbestyrelsen
 • Koordinationsudvalget
 • Formandskabet (formand og næstformand)
 • Sektorbestyrelser
 • Sektorformandskaber
 • Tværgående politisk ansvarlige
 • Administration og sagsbehandling
 • Konstituering i Koordinationsudvalget indsættes efter 13. juni 2022

  Afdelingsbestyrelsen

  Afdelingsbestyrelsen er ansvarlige for den overordnede politikudvikling, og opstiller visioner/værdier og politiske mål. Bestyrelsen drøfter og beslutter overordnede prioriteringer. Bestyrelsen er politikskabende og politikfastsættende.

  Afdelingsbestyrelsen består af afdelingens lønnede politisk valgte (Koordinationsudvalget) og yderligere 13 afdelingsbestyrelsesmedlemmer valgt på afdelingsgeneralforsamlingen.

  Afdelingsbestyrelsen er ansvarlig for at:

  • fordeling og prioritering af afdelingens ressourcer inden for budgettets rammer
  • at udarbejde indstillinger til afdelingens generalforsamling
  • at forberede afdelingens holdninger til punkter på Hovedbestyrelsens møder
  • at sætte de politiske rammer for afdelingens administration
  • at følge op på afdelingens budgetter og indstille budgetter til afdelingsgeneralforsamlingen
  • at beslutte afdelingens overordnede personalepolitik efter indstilling fra afdelingens MED-udvalg (eller lignende)
  • at konstituerer koordinationsudvalget, herunder konstituering af opgaverne for afdelingsformanden og afdelingsnæstformanden.

  Afdelingsbestyrelsen mødes mindst 6 gange årligt

  Koordinationsudvalget

  Koordinationsudvalgets opgaver er at koordinere afdelingens politiske drift, herunder koordinere udførelsen af afdelingens mål og strategier mellem bestyrelsesmøderne.

  Dette indbefatter blandt andet:

  • Tilpasning af afdelingens interne administrative organisationsstruktur
  • Sikre at viden og behov i kredsens af tillidsvalgte, indarbejdes i afdelingens arbejde
  • Følge arbejdsgiverområdernes administrative og politiske udvikling
  • Indenfor budgettets rammer, at ansætte det fornødne personale til afdelingens drift.

  Koordinationsudvalget består af afdelingens lønnede politisk valgte, som er afdelingsformanden, afdelingsnæstformanden, de valgte faglige sekretærer, sektorformændene og sektornæstformændene for Social- og sundhedssektoren og for Pædagogisk sektor.
  Det er besluttet at der i 2022 indgår 5 faglige sekretærer, og at antallet i takt med naturlig afgang i løbet af 2023 reduceres til 2 faglige sekretærer. Koordinationsudvalget reduceres dermed i 2023 fra 12 til 9 personer.

  Formandskab

  Afdelingsformanden og afdelingsnæstformanden danner formandskabet, som med reference til afdelingsbestyrelsen varetager den daglige ledelse af kontorer og personale.

  Formandskabet er på vegne af afdelingsbestyrelsen den øverste daglige administrative og politiske ledelse af afdelingen.

  Afdelingens personaleledelse varetages dermed af formandskabet.

  Ledelsen af politisk valgte varetages af afdelingsformanden.

  De 3 sektorbestyrelser

  Sektorbestyrelserne er ansvarlige for sektor- og faglighedsarbejdet i FOA Vestsjællands 3 sektorer og arbejder inden for de rammer, sektorgeneralforsamlingerne og afdelingsgeneralforsamlingen har lagt.

  Sektorbestyrelserne har bl.a. til opgave, at skabe sammenhæng mellem sektor- og faglighedsarbejdet mellem arbejdspladserne og FOA Vestsjælland, og i FOA Vestsjællands arbejde på tværs af sektorerne og eksempelvis det landspolitiske arbejde med sektorernes og fagenes udvikling, kompetenceudvikling mv.

  Sektorbestyrelsernes ansvarsområder:

  • Indgå i arbejdspladsernes faglighedsarbejde mhp. Udvikling af fagligheden, faget og fagpolitikken
  • Sikre udveksling af viden og netværk på tværs af sektorer.
  • Indgive høringssvar m.v.
  • Information til og fra sektorerne.
  • Arbejdspladsbesøg og medlemsorganisering, i samarbejde med den organiseringsansvarlige.
  • Være vidensbank om sektorens område.
  • Følge medlemsudvikling på sektorens område.
  • Sætte organiseringstiltag i gang relateret sektorens område.
  • Netværk for faggrupper og faglige udvalg
  • Følge og bidrage til udvikling af sektorens overenskomster, uddannelser, efteruddannelser, elevarbejde og kompetenceudvikling.
  • Synliggørelse af sektorerne og faggrupperne i pressen mv.
  • Valg til faggrupperepræsentation mv.
  • Strategier for lokal løn.
  • Indgå i det lokale arbejde med faglighed.

  Sektorformandskabet

  Sektorformandskabet er ansvarlig for at sektorens arbejde udmøntes i dagligdagen. Sektorformandskaberne repræsenterer sektorernes faggrupper i hverdagen, og leder sektorbestyrelserne.

  Sektorposternes særlige styrke ligger i et indgående kendskab til sektorens faglighed, faggrupper og deres samspil samt indgående kendskab til alle udviklingstiltag på faggruppernes område.

  Hvis formandskabet både udgør en lønnet formand og lønnet næstformand, aftaler formandskabet en indbyrdes arbejdsfordeling.

  Tværgående politisk ansvarlige

  Afdelingsbestyrelsen konstituerer de politisk valgtes ansvarsområder på de fagområder som ikke kender til geografiske, faglige, sektormæssige eller andre grænser. Dvs. emner, som går på tværs af afdelingens struktur og arbejde.

  Et tværgående politisk ansvarsområde kan varetages af alle lønnede politisk valgte i FOA Vestsjælland. Alle lønnede politisk valgte skal kunne påtage sig tværfaglige opgaver og ansvarsområder, jf. afdelingsbestyrelsens konstituering.

  De tværgående politisk ansvarliges styrke ligger i ekspertisen og indgående kendskab til det emne, der er tale om. Samfundsudvikling og medlemsforhold ændrer sig løbende. Derfor er listen over ansvarsområder ikke statisk, men kan ændres af afdelingsbestyrelsen efter aktuelt behov.

  Sagsbehandling og administrativ opbygning

  FOA Vestsjællands administration er samlet i teams på tværs af afdelingens kontorer. Hovedopgaven er at understøtte FOA Vestsjællands tillidsvalgte og medlemmer og dermed afdelingens organisation. De administrative og sagsbehandlende enheder har overordnet ansvaret for individuel og kollektiv sagsbehandling, administration, drift, økonomi og bygninger.

  De enkelte teams er sammensat af både lønnede valgte og ansat personale.