Barns 1. og 2. sygedag

I overenskomstteksterne inden for det offentlige arbejdsmarked har i efterhånden mange år givet FOAs medlemmer ret til fravær fra arbejdet i forbindelse med barns første og anden. sygedag!

Vi er klar over at denne ret ikke altid respekteres af arbejdsgiverne hvorfor vi her skal berette om en faglig sag, som tog udgangspunkt i en dagplejers anmodning om frihed til at passe sygt barn 1. og 2. sygedag.

Dagplejeren henvendte sig FOA med spørgsmål omkring retten til frihed ved barns 1. sygedag, som hun var blevet nægtet. Ved afdelingens medvirken blev friheden givet uden lønafkortning.

I denne konkrete sag handlede det om en dagplejer, der havde et barn der blev syg om formiddagen. Dagplejeren fik sin mor til at gå til lægen med barnet.

Dagplejeren henvendte sig herefter om tirsdagen til dagplejeformidlingen (dagplejepædagogen) for at meddele, at hun ikke ville være til disposition på grund af barns første sygedag.

Dagplejepædagogen afviste anmodningen med begrundelsen, at tirsdag ikke var barnets første sygedag.

Dagplejeren fik friheden, men måtte afvikle den som afspadsering.

Med afdelingens medvirken blev afgørelsen omgjort til ”barns første sygedag” – dog med den tilføjelse, at Hjørring Kommune ikke ønskede, at denne omstødelse fik opsættende virkning.

FOA er dog af den opfattelse, at retten til barns første sygedag og den senere tilføjelse barnets anden sygedag ikke afgøres af et barns sygejournal, men alene af den ret man har som medarbejder. Det skal forstås således, at retten til fravær på barns første sygedag er den første arbejdsdag, som barnet er syg.
FOAs holdning bakkes op af en voldgiftskendelse, som er blevet afsagt den 5. juli 2005 i en sag mod Kristelig Arbejdsgiverforening.

I kendelsen hedder det:

...."

Kristelig Arbejdsgiverforening tilpligtes at anerkende, at bestemmelsen i overenskomstens § 25. stk. 2. om frihed med sædvanlig løn på barnets første sygedag skal forstås således, at barnets første sygedag er den første arbejdsdag, hvor fraværet af hensyn til barnet er påkrævet.

Hver part skal betale egne omkostninger og halvdelen af opmandens honorar og udgifter.

København, den 5. juli 2005

(underskrift) Poul Søgaard

...."

Kendelsen er ret tydelig og må formodes at være kendt af de kommunale og regionale arbejdsgivere. På den baggrund har vi i FOA ingen problemer med at gøre tillidsrepræsentanterne og dermed også FOAs medlemmer opmærksom på denne fortolkning.

I praksis betyder dette jo, at en ansat der har et barn, der bliver syg om lørdagen (fri weekend) kan benytte sig af retten til barnets første sygedag om mandagen – såfremt denne er den første arbejdsdag, hvor barnet er sygt. 

Vi tror, at denne fortolkning bliver brugt i mange af de kommunale og regionale institutioner, men ikke alle steder!

Spørgsmål til sager om frihed til pasning af sygt barns første og anden sygedag kan rettes til din tillidsrepræsentant og/eller Team Løn- & Ansættelse i FOA Vendsyssel.

Sammen gør vi forskellen